AMEA Naxçıvan Bölməsi

Etnoqrafiya şöbəsiŞöbə müdiri
Asəf Yunis oğlu Orucov
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Böyük elmi işçi
Aytəkin Məmiş qızı Qəhrəmanova
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Kiçik elmi işçi
Səbuhi Xudaverdi oğlu Həsənov

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvanın etnoqrafik tədqiqi


Əsas elmi nəticələri

   Naxçıvan əhalisinin etnogenetik əlaqələri, qədim inamlar sistemi, təsərrüfat həyatı, sənətkarlıq sahələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti, ailə məişəti, zəngin arxeoloji mənbələr ədəbiyyat və çöl etnoqrafik materialları əsasında tədqiq edilmişdir. XX əsrin sonu etnoqrafik cəhətdən ilk dəfə öyrənilmişdir. Naxçıvanda şəhər mədəniyyəti də ayrıca tədqiqata cəlb edilmişdir.

 1. Xalq təqvimi: adətlər, inanclar, mərasimlər (Naxçıvan materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 200 s.;
 2. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr. Bakı, 2003;
 3. Adetler, inanclar və türklerin soy kütügü meselesi. Ankara, 2005;
 4. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan, Naxçıvan, 2008;
 5. Türkün müalicəsi türkəçarə. Naxçıvan, 2010;
 6. Naxçıvan: Nuh baba və Türk atadan gələn yol. Naxçıvan, 2011.;
 7. Milli mətbəx və qonaqpərvərli. Naxçıvan: Əcəmi, 2012;
 8. Milli mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan: Əcəmi, 2012.;
 9. Kitabi Dədə Qorqud və Naxçıvan: qarşılaşdırılmalı etnoqrafik motivlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2016. ;
 10. Ülkər ulduzu ilə bağlı bir araşdırmaya dair // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2010, s. 252-255;
 11. Heydər Əliyev və Azərbaycanın balanslaşdırma siyasəti // Asia Minor Studies (uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi ),Cilt:1, 2013, s.110-117;
 12. Naxçıvanda patronimiya münasibətləri haqqında bəzi qeydlər // NDU-nun Elmi əsərləri, 2010, №2 (34), s. 104-107;
 13. Qış evləri və evlərin qızdırılması məsələsi // АМЕА Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, №1, s. 131-135;
 14. İlk insan təfəkküründə təqvim // Qarapapaqlar, Tbilisi: №4 (56)Ş 2012, s. 47-51;
 15. Naxçıvan şəhər əhalisinin mərasim yeməkləri (XIX-XXI əsr) // “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2019 №4 (15), s. 135-143;
 16. Naxçıvanda xalq təqvimi. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s.;
 17. Naxçıvanda bayram və mərasimlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 146 s.;
 18. Naxçıvan şəhər əhalisinin mərasim yeməkləri (XIX-XXI əsr) // “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, 2019 №4 (15), s. 135-143;
 19. Naxçıvan şəhərinin maddi mədəniyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2019, №3, cild 15, s. 88-94