AMEA Naxçıvan Bölməsi

Arxeoloji xidmət şöbəsiŞöbə müdiri
Zeynəb Kərim qızı Quliyeva
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kiçik elmi işçi
Səidə Murtuz qızı Novruzova

Böyük laborant
Elmar Vəli oğlu Baxşəliyev

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

   Naxçıvanın arxeoloji tədqiqi, təşkil edilən arxeoloji ekspedisiyaların işində, onların hesabatlarının müzakirəsində, qəbulunda və sənədləşdirilməsində iştirak etmək, şöbəyə daxil olan arxeoloji materialların qeydiyyatını aparmaq, sistemləşdirmək, mühafizə və təbliğ etmək.


Əsas elmi nəticələri

   AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda yaradılmış arxeoloji ekspedisiyanın tərkibində Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzinin nümayəndələri ilə birlikdə Babək rayonunda yerləşən I Kültəpə abidəsində müştərək tədqiqatlar aparılmışdır. Buradan üzə çıxarılan dairəvi tikili qalıqlarının, ocaq tiplərinin, sümükdən və müxtəlif daş növlərindən hazırlanmış əmək alətlərinin və keramika məmulatının Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq paralelləri ilə müqayisəli təhlili əsasında Naxçıvanın Son Neolit mədəniyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, Naxçıvanın Neolit keramikasının ornamental xüsusiyyətləri işlənərək elmi dövriyyəyə buraxılmışdır. 2017-ci ilin iyul-avqust aylarında AMEA Naxçıvan Bölməsində V.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə təşkil edilmiş ekspedisiyanın tərkibində Naxçıvantəpədə arxeoloji tədqiqatlar aparılmış və buradan aşkar edilən Erkən Eneolit dövrü keramikasının bir qisminin qrafik təsvirləri hazırlanmışdır. Arxeoloji xidmət şöbəsinin elmi-inventar kitabı tərtib edilmişdir. İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyinin elmi ekspozisiyasının yenidən qurulması istiqamətində işlər aparılmış, ekspozisiyanın inventarlarının miqdarının dəqiqləşdirilməsi, təmizlənməsi, həmçinin muzeyə yeni daxil olan materialların sənədləşdirilməsi həyata keçirilmişdir.

  1. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü abidələri. Elm, 2014, 192 s.
  2. Kültəpədə arxeoloji araşdırmalar (2013-2016). Bakı, Nurlan, 2017, 164 s. (həmmüəllif)
  3. Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi (məlumat-bələdçi). AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Tusi” nəşriyyatı, 2017, 36 s.