AMEA Naxçıvan Bölməsi

Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi



Şöbə müdiri
Toğrul Fərman oğlu Xəlilov
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kiçik elmi işçi
Aysel Bayram qızı İsmayılova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvanın Antik və Orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidələrinin tədqiqi.


Əsas elmi nəticələri

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki Antik və Orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidələrin tədqiqi istiqamətində işlər aparılmışdır. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində Gəmiqaya ətrafında bir neçə yeni arxeoloji abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılmış və öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Antik və Orta əsrlər dövründə Gilançay vadisi insanların sıx yaşadığı ərazilərdən olmuşdur. Bu ərazidə yaşamış insanlar əkinçiliklə, maldarlıqla, müxtəlif sənətkarlıq sahələri ilə məşğul olmuş, qonşu tayfalarla iqtisadi-mədəni əlaqələr yaratmışlar.

  1. Son tunc-erkən dəmir dövründə Naxçıvanın əkinçi maldar tayfalarının mədəniyyəti. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s.
  2. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar, Naxçıvan, 2018, Əcəmi Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 120 s.