AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi əsərlər jurnalı - 2023 (№2)AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalının yeni sayı çapdan çıxıb. İctimai və humanitar elm sahələri üzrə məqalələrin yer aldığı jurnal “Tarix və siyasət”, “Arxeologiya və etnoqrafiya”, “Azərbaycan dili”, “Ədəbiyyat və folklor”, “İncəsənət” bölmələrindən ibarətdir. Jurnalda 42 tədqiqatçının “Heydər Əliyev və Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi”, “Qədim Azərbaycan torpağı – Zəngəzur”, “Qərbi Azərbaycanın yetirmələri: Əziz Əliyev”, “Naxçıvanlı Qullarağasıyevlər – Kəngərlilər haqqında”, “Naxçıvan-şumer əlaqələrinin formalaşmasında Ubeyd mədəniyyətinin rolu”, “Kültəpə mədəniyyətinin yayılma arealı yeni araşdırmalar işığında”, “Naxçıvanın miladdan öncəki minilliklərə aid oronimlərində amorf-kök dil formaları”, “Qədim türkcə rəsmi-hüquqi sənədlərin milli mənşəli leksikası”, “Konsepsiya sferasının milli-mədəni xüsusiyyətləri”, “Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında soyqırım faciəsinin bədii əksi”, “Hüseyn Cavidin “İblis” dramında freydizmin izləri”, “Zəngəzur bayatılarında milli-etnik yaddaş”, “Əlyazma kitabları və xəttatlıq”, “Orta əsrlər Naxçıvan memarlığında ağacişləmə sənəti”, “Azərbaycan səhnəsinin ilk qadınları” və başqa mövzulu məqalələri dərc olunub. Həmçinin jurnalın “Kitablar, rəylər” bölməsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayılın “Naxçıvan paremioloji vahidləri: deyimlər, atalar sözləri və məsəllər” kitabı haqqında resenziyası ilə tanış olmaq mümkündür.
“Elmi əsərlər” jurnalı - 2023 (№1)AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb. Jurnalın yeni nömrəsində AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Elm və Təhsil Nazirliyi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, Bakı Musiqi Akademiyası, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda çalışan tədqiqatçıların müxtəlif elm sahələri üzrə məqalələri yer alıb. Burada “Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı – Şuşa: tarixi və müasir vəziyyəti”, “Zeyvə” adlı yaşayış məskənləri sufiliklə bağlı mərkəzlərin yadigarı kimi”, “Əkbər xan Naxçıvanski”, “Xəlil paşa Naxçıvan və Zəngəzur uğrunda mübarizədə”, “Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin fəaliyyəti tarixindən”, “Naxçıvan abidələrinin Yaxın Şərq paralelləri”, “Gəmiqaya təsvirlərində şumer mifologiyasının izləri”, “Naxçıvan nekropolunun antik dövrə aid küp qəbirləri”, “Naxçıvan şivələrində karlaşma hadisəsinin təzahür formaları”, “Kəngərli rayonu şivələrində fonetik hadisələr”, “Naxçıvan və Şərqi Anadolu xalq şeirində təbiət və heyvan obrazları”, “Azərbaycan nağıllarında müqəddəs məkan və dünyəvi məkan qarşıdurması”, “Qarabağlar kəndində yeni memarlıq kompleksi”, “Muğamların müqayisəli tədqiqi məsələləri”, “Azərbaycanda qaçqın teatrları”, “Biznesdə strategiya seçimində istifadə olunan üsullar” və başqa maraqlı mövzuları əhatə edən məqalələr dərc olunub. Jurnalın “Biblioqrafiya” bölməsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun “Taylan Sorqunun “Bitməyən savaş” adlı kitabı Əbülfəz Quliyevin tərcüməsində” başlıqlı resenziyası oxuculara təqdim olunur.