AMEA Naxçıvan Bölməsi

AMEA Naxçıvan Bölməsinin qüvvədə olan ixtira patentləri 

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyəti dövründə Bölmə əməkdaşları 28 patent  almışlar, bunlardan 21-i ixtira, 2-si seleksiya nailiyyəti, 5-i sənaye nümunəsidir. Patentlərin 25-i Azərbaycan Respublikası Standartlaş­dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, 2-si isə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirli­yi tərəfindən təsdiqlənmişdir. Patentlərin hazırlanmasında AMEA Naxçıvan Bölməsinin 11 elmi işçisi iştirak etmişdir, onlardan 1-i akademik, 1-i elmlər doktoru, 7-si fəlsəfə doktoru, 2-si elmi işçi olmuşdur.

 

No.
Patent müəllifi
Patentin adı
Növü
Seriya No.

1
Rzayev B.Z.
Sürmə filizindən sürmə(III)sulfidin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2006 0128

2
Rzayev B.Z.,
Qarayev Ə.M.
Yüksək təmizlikli kalsium xloridin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2006 0129

3
Rzayev B.Z.
Mis(I)tiostibitin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2006 0130

4
Rzayev B.Z.,
Qarayev Ə.M.
Natrium xloridin təmizlənməsi üsulu
Patent (ixtira)
I 2006 0131

5
İbrahimov M.N.
Qaz yandırıcı qurğu
Patent (ixtira)
I 2008 0004

6
Rzayev B.Z.
Təmizlənmiş natrium bikarbonatın alınması üsulu
Patent (ixtira)
I 2008 0037

7
Rzayev B.Z.
Arsen sulfidin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2009 0153

8
Rzayev B.Z.,
Hüseynəliyev M.H.,
Rzayeva A.B.
Mis(I)tioindatın alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2009 0154

9
Rzayev B.Z.
Arsen(III)selenidin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2010 0104

10
Məmmədova F.S.
Sürmənin (V) fotometrik təyini üsulu
Patent (ixtira)
I 2010 0105

11
Rzayev B.Z.
Metal arsenin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2010 0106

12
Rzayev B.Z.
Arsen(III)oksidin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2010 0107

13
Qəhrəmanov S.H.,
Əmirov R.V.,
İbrahimov S.Ə.
İlbizlər ilə mübarizə üçün tərkib
Patent (ixtira)
I 2010 0126

14
Qəhrəmanov S.H.
İtburnu şirəsinin hazırlanması üsulu
Patent (ixtira)
I 2012 0013

15
Qəhrəmanov S.H.,
Əmirov R.V.,
İbrahimov S.Ə.
Paxlalı bitkilərin becərilməsində torpağın zənginləş¬dirilməsi üsulu
Patent (ixtira)
I 2012 0014

16
Rzayev B.Z.,
Qarayev Ə.M.,
Əliyev H.N.
Molibden(IV)oksidin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2013 0003

17
Rzayev B.Z.,
Qarayev Ə.M.
Sürmə(III)selenidin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2013 0004

18
Hüseynəliyev M.H.
“Qoç” səki daşı.
Patent (sənaye nümunəsi)
S 2013 0016

19
Hüseynəliyev M.H.
Dekorativ ornament
Patent (sənaye nümunəsi)
S 2014 0038

20
Talıbov T.H.,
Əmirov R.V.,
Məmmədov Z.A.,
Fətullayev P.Ü.
Payızlıq arpa “Qılcıqlı-85”
Patent (seleksiya nailiyyəti)
2014 00169

21
Talıbov T.H.,
Əmirov R.V.,
Hacməmmədov İ.M,
Fətullayev P.Ü.
Noxud “Qaraca-85”
Patent (seleksiya nailiyyəti)
2014 00171

22
Rzayev B.Z.,
Rzayeva A.B.,
Qarayev Ə.M.,
Quliyev R.Y.
Element kükürdün həll edilmə üsulu
Patent (ixtira)
I 2015 0046

23
Rzayev B.Z.,
Rzayeva A.B.,
Qarayev Ə.M.
İndium(III)sulfidin alınması üsulu
Patent (ixtira)
I 2015 0047

24
Hüseynəliyev M.H.
“Buta” səki daşı
Patent (sənaye nümunəsi)
S 2015 0008

25
Məmmədov G.A.
Erionit tipli seolitin alınma üsulu
Patent (ixtira)
I 2016 0117

26
Məmmədov G.A.
Tomsonit tipli seolitin alinma üsulu
Patent (ixtira)
I 2016 0118

27
Hüseynəliyev M.H.
“Quş” səki daşı
Patent (sənaye nümunəsi)
S 2016 0021

28
Hüseynəliyev M.H.
“Dəvə” səki daşı
Patent (sənaye nümunəsi)
S 2017 0008

 

     2016-cı ildə Ümum­milli lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sının 93-cü ildönü­mü­nə həsr olunmuş “İx­ti­raçılıq sahəsində nai­liyyətlərə görə III Respublika Müsabiqə­si”ndə kimya üzrə elmlər doktoru Bayram Rzayev, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əhməd Qarayev, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Aliyə Rzayeva və elmi işçi Rafiq Quliyev müəllifi olduqları “Element kükürdün həll edilmə üsulu” ixtirası III dərəcəli diploma və pul mü­ka­fatına layiq görülmüşdür.

     2017-ci ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məmmədova Azər­­bay­can Res­pub­likasının Standartlaşdırma, Met­ro­logiya və Patent üzrə Dövlət Ko­­mi­­tə­­sinin İx­ti­raçılıq sahə­sində nailiyyətlərə görə IV respub­lika müsa­bi­qə­sin­də yer tut­muş və mü­ka­fat­landırılmışdır. 2018-ci ildə Patent və Əmtəə Ni­şan­ları Mərkə­zi tərəfin­dən keçiri­lən ixtira­çılıq sahəsində V respublika müsabiqə­sində yer tutmuş və mükafatlandı­rıl­mışdır. “Qoç”səki daşı Naxçıvan şəhərində səkilərin dö­şənil­mə­sin­də istifadə olunur.