AMEA Naxçıvan Bölməsi

Orxan Rza oğlu BağırovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
28.05.1978

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Texnologiya Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
 • 06.01.07
 • Meyvəçilik və üzümçülük
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı sortlarının genefondunun qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
83

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
30

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
3

Əsas elmi nailiyyətləri
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasında becərilən çəyirdəkli meyvə bitkilərinin genefondu müəyyənləşdirilmiş;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasında becərilən çəyirdəkli meyvə sortlarının bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri öyrənilmiş;
 • İlk dəfə olaraq çəyirdəkli meyvə sortlarının genefondunun bölgələr üzrə yayılması və bioloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsindən alınan nəticələr əsasında, sortların zonalarda becərilməsi, sort və formaların fermer təsərrüfatlarında və emalı müəssisələrində istifadə edilməsi üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gilas və albalı genofondu. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 180 s.
 2. Перспективные сорта и формы вишни и черешни Нахчыванской Автономной Республики // Садоводство и виноградарство, 2009,         № 5, с. 32-35
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gilas və albalı genofondunun tədqiqi // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri, 2009, №2,   s.47-49
 4. Yerli gilas və albalı sort və formalarının pomoloji təsnifləndirilməsi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, 2012, №1(48), s.60-63
 5. Оценка форм черешни по группам созревания в Нахчыванской Автономной Республике / Актуальные проблемы интенсификации плодоводства в современных условиях: материалы международной научно конференции. Самохваловичи, 2013,   с. 149-153
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təsərrüfat əhəmiyyətli çəyirdəkli meyvə bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, cild 11, № 4, s. 130-138
 7. Биологическое и помологическое исследование сортов и форм вишни в условиях Нахчыванской Автономной Республики // Селекция и сорторазведение садовых культур. Сборник научных работ. Орёл: ВНИИСПК, 2016, Т.3, с. 16-19
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında becərilən çəyirdəkli meyvələrin yetişmə qrupları üzrə təhlili // Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərlər”i, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, 2017,   № 3, s. 35-40
 9. Исследование агробиологических показателей форм вишни, выращиваемых в Нахчыванской Автономной Республике // Плодоводство и виноградарство Юга России, 2017, № 45(03)
 10. Оценка техническо-химических показателей форм черешни // «Аграрная наука» журнал межгосударственного совета по аграрной науке и информации стран СНГ. 2017, № 11-12, с. 33-35
 11. Исследование генетического состава вишни в условиях Нахчыванской Автономной Республики // Мичуринский Агрономиический Вестник. РФ, г. Мичуринский: Научно-производственный центр «АГРОПИШЕПРОМ», 2017, №2,   с. 136-140
 12. Alça formalarında məhsuldarlıq indeksinin tədqiqi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2018, cild 14, №4, s. 253-257
 13. Вычисление биометрических показателей для урожайности деревьев вишни // Селекция и сорторазведение садовых культур. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. Россия, Орел, 2019, Том 6, № 1, с. 10-14.
 14. Вычисление урожайности форм черешни по объему кроны и проекционной площади // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. Агрономия. Гродно, Учреждение Образования “Гродненский Государственный Аграрный Университет”, 2019, том 45, с. 3-9
 15. Агробиологический анализ выбранных форм черешни // Доклады ТСХА: Сборник статей. Москва: Издательство РГАУ-Министерство Сельского Хозяйства Российской Федерации, 2019, выпуск 291, часть II, с. 615-619
 16. Исследование сортов и форм сливы при условиях Нахчыванской Автономной Республики / XXV Мичуринские чтения. Научные основы высокоточного садоводства. Международная научно-практическая конференция (12–14 сентября 2019) / ФГБНУ “ФНЦ им. И.В. Мичурина”. Мичуринск-наукоград РФ, Тамбов: ООО «ТПС», 2019, с. 210-214 (348 с.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

   Ümumrusiya meyvə bitkiləri seleksiyası elmi-tədqiqat institutunun “Müasir bağçılıq” elmi-praktiki beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvü - 2020


Təltif və mükafatları
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilin ən yaxşı gənc alimi – 2011;
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsində İlin alimi - 2018.

Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçı¬van Bölməsinin Aparatının Elmi və təhsil şöbəsi;
AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
şöbə müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 564 04 24

Xidməti tel
(+994 36) 545 34 96

E-poçt
orxan_bagirov@mail.ru