AMEA Naxçıvan Bölməsi

Tofiq Abbasəli oğlu ƏliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi

Təvəllüdü
25.03.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya elmləri doktoru, professor

Elmi rütbəsi
AMEA-nın müxbir üzvü

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
02.00.04
Fiziki kimya
İki fazalı karbohidrogen-elektrolit sistemində poladın bəzi fenol törəmələri ilə korroziyadan inhibitorlaşması prosesinin fiziki-kimyəvi öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
02.00.04
Fiziki kimya
Fenollar, merkaptosirkə və ksantogenat turşularının bəzi funksional törəmələrinin inhibitor təsirinin fiziki-kimyəvi əsasları

Müxbir üzv seçilməsi:
 • tarix
 • ixtisasın adı


02.05.2017
Kimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

151


38
14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
3

Kadr hazırlığı:
 • fəlsəfə doktorlarının sayı
 • elmlər doktorlarının sayı
 
 


 

Əsas elmi nailiyyətləri

   Aparılmış çoxsaylı tədqiqatlar sayəsində bəzi çoxfunksiyalı üzvi birləşmələrdə “birləşmənin quruluşu-korroziya inhibitoru kimi mühafizə effekti” arasında bir sıra qanunauyğunluqlar aşkar edilməklə bu sahədə olan ziddiyyətli məqamlara aydınlıq gətirilmişdir. Əlverişli xammallar əsasında nisbətən sadə üsulla alınmış və bir neçə aqressiv sistem və polad nümunələri üçün yararlı olan yüksək effektli korroziya inhibitorları təklif edilmişdir. Həmin birləşmələrin mühim üstünlüyü həm də ondan ibarətdir ki, onlar korroziya prosesinə qarşı yüksək effektli inhibitor təsirinə malik olmaqla yanaşı bir sıra əlavə faydalı xassələrə də, məsələn, SRB-in həyat fəaliyyətini məhv etməklə bakterisid təsirinə, metalların abraziv dağılmasının qarşısını almaqla antiabraziv aşqar təsirinə və s. malik olurlar. Təklif edilən maddələr korroziya inhibitoru,bakterisid və antiabraziv aşqar təsiri baxımından HKCГ-1, ПИНKOH, АЭФ, “Don-2”, “Dodiqon-1807 və s.bu kimi məlum inhibitorlara və bakterisidlərə nisbətən daha yüksək effektivliyə malikdirlər və ya “Neftexim-3” adlı xarici anoloqla eyni səviyyədə dururlar.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Elektrokimyəvi korroziya (dərs vəsaiti). Bakı, Nurlan, 2001. 63 s.
 2. Elektrokimyəvi analiz üsulları (dərs vəsaiti). Bakı, Nurlan, 2001. 55 s.
 3. Metalların kimyası (dərs vəsaiti). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2005. 240 s.
 4. Metalların korroziyası və korroziyaya meyillik kriteriyaları (dərs vəsaiti). Bakı, Elm və Təhsil, 2016. 112s.
 5. Metalların korroziyası və korroziyadan mühafizəsidərslik. Bakı, Elm və Təhsil, 2017, 288 s.
 6. Исследование солей алкилфенолсульфокислоты в качестве ингибиторов комплексного. Ж.Процессы нефтехимии и нефтепереработки. НАНА, ИНХП им. Ю.Г.Мамедалиева 2005. №4, с. 64-66
 7. Ihibiting effects of some synthesized organic compound on the corrosion of St-3 in 0.1 N H2SO4 solution Elsevier Electrochimica ACTA 2007 (52). 5238-52-41
 8. Влияния некоторых солей алкилфенолсульфокислоты на коррозию стали Ст-10 в системe 3%-ный водный раствор НаЖл- углеводород. Москва. Ж. Практика противокоррозионной защиты. №2 (48), 2008с. 42-47
 9. Влияние солей алкилфенолсулфокислоты (АФСК) на коррозию стали Ст-3 в системе НСl-керосин. Львов.Ж.Физико-химическая механика материалов.том 44,№5,2008 c.69-74
 10. Влияниe некоторых солей алкилфенолсульфокислоты на электрохимическoe и коррозoиннoe пoвeдeниe Ст-3 в системax 0,1 N-ный водный раствор HCL. – Москва. Ж.Практика противокоррозионной защиты.№ 2 (52), 2009) с. 50-55
 11. Ингибиторы коррозии стали с бактерицидными и антиабразивными действиами. -Москва. Ж. Практика противокоррозионной защиты. 2010, №1 (55). С-67-70
 12. Влияние некоторых азотсодержащих производных алкилфенола на коррозионное и электрохимическое поведения СТ-3 в системе 0,1 N водний раствор HCl. Москва Ж. Практика противокоррозионной защиты, 2010, №2 (56) c. 60-64
 13. Влияние некоторых производных ксантогеновой кислоты (ПКК) на коррозионные и электрохимические параметры СТ-3 в системе 0,1 N водный раствор HCl. Москва.Ж.Практика противокоррозионной защиты. №4 (62), 2011, с.55-62.
 14. Влияние некоторых производных ксантогеновой кислоты на коррозионные и элктрохимические параметры Ст-20. Процессы нефтехимии и нефтепереработки ИНХП им.Ю.Г. Мамедалиева, 2014, том 15,№3(59)с.221-231.
 15. Изучения влияния некоторых амино-карбоновых кислот на коррозию стали Ст-3 в различных системах углеводород-электролит. Материалы международной конференции «Ингибиторы коррозии и накипеобразования Мемориал И.Л. Розен-фельда». Институт физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук ,Российский Государственный Университет Нефти и газа им И.М.Губкина –Москва 14-17 октября 2014 г.с-80-81.
 16. Влияние структурных факторов некоторых аминокарбоновых кислот (АКК) и их производных (ПКК) на коррозионные и электрохимические параметры СТ-з в системе 0,1 H водного раствора HCL. М. Журн. Практика противокоррозионной защиты. Т.24 №2, 2019, с. 43-51

Pedaqoji fəaliyyəti
1974-cü ildən Naxçıvan Dövlət Üniversitetində pedaqoji fəaliyyətdədir.

Təltif və mükafatları
“Tərəqqi” medalı - 2017

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun baş direktoru

Mobil tel.
(+994 50) 353 47 10
(+994 70) 353 47 10

Xidməti tel
(+994 36) 550 12 63

Ev tel
(+994 36) 544 25 44

E-poçt
tofig_aliyev@yahoo.com