AMEA Naxçıvan Bölməsi

Zülfiyyə Hüseyn qızı İsmayılAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli rayonu Qarabağlar kəndi

Təvəllüdü
22. 12. 1976

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5706.01
Azərbaycan dili
Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

171

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

32

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

   Dilçilikdə ilk dəfə qeyri-təyini ismi birləşmələr problemi əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr. Bakı: Elm vəTəhsil, 2012, 192 s.
 2. Theoretical problems of word creation in the dialects and accents of Nakhchivan and the Eastern Anatolia. ISBN 978-3-659-97732-9 Almaniya, Lambert academic publishing, 2016, 124 p.
 3. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 218 s. ISSN 2311-8482
 4. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası. Bakı: Elm və Təhsil, .2017, 192 s. ISBN 978-9952-8176-4-5
 5. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 200 s. ISBN 978-9952-8176-0-7
 6. Ortak türk kültüründe Nahçıvan ağızları. Almaniya, LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-620-0-24510-6. LAP 2019, 128 s.
 7. Theoretical problems of derivatology (wordcreation) in the dialects and accents of Nakhchivan // International Journal of Sciences and ResearchPonte THOMSONReuters,ISSN: 0042-423X, İmpactfactor: 0.814, 5-year impactfactor: 0.850, İtaly, Nov 2018,Vol. 74 | No. 11/1 | p. 235-262
 8. The word creation lexicical way in Nakhchivan dialects and accents // European Academic Research. İmpact factor: 3.4546, Vol. VI, Issue 5 / August 2018, p. 2102-2118
 9. Nahçıvan ağızlarında morfoloji üsulla sözyapımınınkıyaslamalıincelenmesi// AvrasyaUluslararasıaraştırmalardergisi. Türkiye, Cilt: 6, Sayı:13, Mayıs 2018, s. 684-692. ISSN 2147-2610
 10. Ağrı dağı çevresi illeri ve Nahçıvan ağızlarının morfolojik karşılaştırmalı tahlili / II Uluslararası türk kültüründe Ağrı dağı sempozyumu kitabı. İstanbul, 2018, s. 419-425
 11. “Kitab-ı Dede Korkut” destanlarında isim tamlamaları üzerine inceleme. EKEV Akademik dergisi. Ankara: 2010, sayı 48, səh. 467-476
 12. Неатрибутивные именные словосочетания как виды именных словосочетаний. Тылтаным. Казакстан/ Алматы: 2011, №1-2, с. 207-212
 13. Теоретические вопросы неатрибутивные именных словосочетаний на Азербайджанский языке. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва: 2012, с. 110-113
 14. Ethno-linguistic analysis of the roots of some words homonyms in the dialects and subdialects the Nakhchivan Autonomous Republic and EasternAnotolia // The Tenth European on Languages, Literature and Linguistics. Austria / Vienna. 2016, p. 44- 48
 15. Связи литературного языка и диалекта на современном этапе (на основе диалектных материалов Нахчыванской AP и восточной Анатолии) Science and world / international scientific jurnal №3(31), 2016, Vol. III. s.36-38
 16. Anadolu ve Nahçıvan ağızlarında akrabalık terimleri üzerine inceleme / Uluslararası Ahlat–Avrasiya kültür ve sanat sempozyumu. İstanbul, 2013, s. 548-553
 17. “The word creation connected with the name of the weaving things in Nakhchivan dialects and accents” // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций (ISSN 2073-0071) . Москва: 2017, №3 (98) марта, часть IV, с. 7-9
 18. Semantics of some words used in Nakhchivan dialects and accents// Международная научная конференция "Современная Филология" / 2017, Самара. (ISBN 978-5-91918-188) с. 45-47
 19. The traces of ancient history in the dialects and accents of Nakhchivan and the Eastern Anatolia / Traditional culture of the turkic peoples in the changing world / Materials of the I internatianal scientific conference 12-15 April 2017, Kazan, Ak Bure, c. 203-205
 20. Окончания -sa,- se в Нахчыванских диалектах и акцентах, ее праформы и дериваты // Kazakh National Pedagogical University ABAİ “BULLETIN” Series “Philological sciences”. Almatı: 2019, №1 (67), p. 53-57. İSSN 1728-7804
 21. Сравнение лексико-семантического развития глаголов в Нахчыванских диалектах с огузской группой тюркских языков // Telavi State University Transactions, SSN 1512-0600, Tibilisi, 2018, №1 (31), p. 98-103
 22. Форма и моделыне атрибутивных именных словосоче-таний / Международной конференции "Филологические науки в России и за рубежом"/Санкт-Петербург (февраль 2012 г.) (ISBN 978-5-91918-188) с. 125-128

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universitetində saat hesabı müəllim - 1998-2020

Təltif və mükafatları
 1. Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyinin Fəxri Fərmanı - 1996;
 2. AMEA NAxçıvan Bölməsində "İlin alimi" - 2011;
 3. İlin ən yaxşı gənc alimi (Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi) - 2012;
 4. Elm sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə Naxçıvan MR Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təltif edilib - 2015;
 5. Naxçıvan Mətbuat Şurasının diplomu - 2012;

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
"Dilçilik" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Mobil tel.
(+994 50) 367 64 44

Xidməti tel
 

E-poçt
ismayilzulfiyye@yahoo.com