AMEA Naxçıvan Bölməsi

Toğrul Fərman oğlu XəlilovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayon Tivi kəndi

Təvəllüdü
01.07.1971

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5505.02
Arxeologiya
Son Tunc-Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanın maldar tayfalarının mədəniyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

190

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

70

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid maldar-tayfalarla bağlı arxeoloji abidələr ümumiləşdirilmiş və monoqrafik şəkildə öyrənilmişdir.
 2. Gəmiqaya ətrafında bir çox yeni arxeoloji abidələr, qayaüstü təsvirlər aşkar edilərək tədqiqata cəlb edilmişdir. Tədqiqatın nəticəsi ilə bağlı monoqrafiya nəşr edilmişdir.
 3. Naxçıvan diyarının Tunc dövrü mədəniyyəti,, Antik və Orta əsrlər dövrü abidələri ilə bağlı elmi araşdırmalar apararaq bir çox elmi məqələlər çap etdirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Nahçıvan bolgesinde Son Tunc-Erken Demir çağının boya bezemeli kapları. Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, İstanbul, 2010, sayı, 189, s. 215-223.
 2. M.Ö. VI.-I. Binyillarda Nahçivan. Arkeoloji, Anadolu & Avrasya, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, 1/2, s. 129-135.
 3. Gemikaya anıtının Ortadoğu kültürüyle bağlıliğı. Uluslararası Avrasiya Sosial Bilimler dergisi, Mersin, 2011, yıl 2, sayı 3, s. 23-29.
 4. Nahçivanʹda hayvanlarla ilgili dinî görünümlerin arkeolojik bulgularla onayi. Selçk Unversitesi, 2012, sayı 7, 205-218
 5. Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da sanatkârlık. ZfWT, Almaniya, 2012, 4, №1, s. 223-251
 6. Nahçivan'daki arkeolojik yerleşimlerden bulunmuş eski emek aletleri, Akademik Bakış dergisi, Kırğızıstan, Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012, Eylül – Ekim, sayı 32, s. 18-28
 7. Nahçivan’in eski sanat alani taş işleme, The Pursuit Of History International Periodical For History And Social Research, Selcuk Unversitesi 2013, sayı 9, s. 279-291
 8. Son Tunc-Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanın əkinçi-maldar tayfalarının mədəniyyəti, Bakı, Elm və Təhsil, 2013, 200 s.
 9. Naxçıvan tarixi (I cild), Naxçıvan, Əcəmi, 2013, 452 s. (həmmüəllif)
 10. Naxçivanda son tunç-erken demir çaği yerleşimlerinin yerleşme alani ve onlardan bulunmuş arkeolojik bulgular, 12. Uluslararsı Türk Dünyası Sosial Bilimler kongresi (30 Ağustos -06 Eylül 2014 / Kazan-Tataristan (Rusya Federasyonu), İstanbul, 2014, s. 23-31
 11. Nahçivan'ın Haykaltaraşlık Tarihi, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art & Humanities Journal, İstanbul, 2015, volume: 2, s. 29-38
 12. Nahçıvan’ın Kadim Tarihinden, Yeni Türkiye, 2016, sayı 76, İstanbul, s. 605-612
 13. Типология головных и шейных украшений эпохи Поздней Бронзы – Раннего Железа некрополии Нахчывана, История и культура народов кавказа, Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 140-летию М.Э. Джабагиева, Магас Ингушский государственный университет, 2016, c. 332-336
 14. Об Одной Группе Орнаментах На Керамики Эпохи Бронзы Нахчывана, Aктуальные научные исследования в современном мире, выпуск 5(25), часть 8, Переяслав-Хмельницкий, 2017, c. 89-96
 15. An Environmental Study of Azerbaijan in the Late Bronze-Early Iron Age Based on Archaeological Data , Arts and Social Sciences Journal, USA: Los Angeles, Volume 8, Issue 1, 2017, p. 1-9
 16. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar, Naxçıvan, 2018, Əcəmi Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 120 s.
 17. Heydər Əliyev və Azərbaycan arxeologiyası, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlıxalq konfransın materialları, Naxçıvan: 2018, s. 66-69
 18. About the spreading area ornaments ceramic bronze age of the Nahchivan region, İnternational Congress On Turkish Geography Social Sciences Research II april 20-22, Alanya / Turkey, 2018, s. 32-40
 19. Seramik bulguları işiğında Nahçıvandakı Tunç çağı kültürü, XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018, Amkara, s. 51-52
 20. Tunc dövrü dulusçuluq sənətinin texniki üsulları haqqında, AME Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2019, № 1, s. 97-102
 21. Gəmiqaya ətrafında prototürk mədəniyyətinin izləri, Naxçıvan Universitetinin elmi əsərləri, № 2, (13), Naxçıvan, 2019, s. 148-153
 22. Nahçıvanda bişmiş toprak kültürünün tarihi ve yayılım alanı /7.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, 2020, s. 59-61
 23. Ареал распространения орнаментов на керамике эпохи ранней бронзы в Нахчыване /Journal of history. №1 (96), Алматы, 2020, s. 47-51

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Türk Dünyası Vətəndaşlığı və Türk Dünyası Maarifçilər Birliyinin üzvü;
 2. TURKCESS-in üzvü;
 3. Xaricdə nəşr olunan bir çox elmi jurnalların hakimlər şurasının üzvü
 4. Azərbaycan maarifçilər Assossiyasiyanın üzvü - 2021.

Təltif və mükafatları
AMEA NAxçıvan Bölməsində "İlin alimi" - 2013

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
“Antik və Orta əsrlər arxeologiyası” şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 70) 240 18 19

Xidməti tel
 

E-poçt
x.toqrul@gmail.com