AMEA Naxçıvan Bölməsi

Sahab Sadiq qızı ƏliyevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu, Gənzə kəndi

Təvəllüdü
01.06.1989

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
 

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5716.01
Azərbaycan ədəbiyyatı
Naxçıvanın elmi-ədəbi mühitində Cənubi Azərbaycan mövzusu (1920-2020)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

1 monoqrafiya, 38 elmi məqalə

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

   1920-2020-ci illər ərzində Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla əlaqələri, cənub mövzusunun ədəbi və elmi mühitdə əksi məsələləri araşdırılır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Hüseyn Razinin publisistikası. Naxçıvan: Əcəmi, 2021, 224 s.
 2. Tarixi şəxsiyyət və qüdrətli şair: Şah İsmayıl Xətai. “Xətainin qılıncı və qələmi” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.Bakı: Elm və təhsil, 2017, s. 88-91.
 3. Hüseyn Cavid romantikasında realizm ünsürləri. “Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Elm və təhsil, 2017, s.138-140.
 4. Eynəli bəy Sultanovun publisistikasında erməni məsələsi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (İctimai və humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2018,  № 3, s. 212-219.
 5. “Qılınc və qələm” romanında qadın obrazları. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Axtarışları (İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2018,  № 2, s.  46-53
 6. 1905-1906-cı il hadisələri Eynəli bəy Sultanovun publisistikasında. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransının məruzə materialları. II hissə, Bakı: AzTU, 2018, s. 416-419
 7. Məmməd Səid Ordubadinin yaradıcılığında cənub mövzusu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, 2020, №1(102), s. 55-60
 8. El tamaşaları: Xanbəzəmə. “Qobustan” jurnalı, 2019, №1, s. 14-17
 9. Hüseyn Cavidin fəaliyyətinin Cənubi Azərbaycan mərhələsi və yaradıcılığında cənub mövzusu. “Hüseyn Cavid və dünya ədəbiyyatı” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı: ADU, 2019, s.92-97
 10. Cənubi Azərbaycan mövzusu Hüseyn Razinin ədəbi-publisistik yaradıcılığında. Gənc alimlərin IV elmi-praktik konfransının materialları (25-26 oktyabr 2019) / Gəncə Dövlət Universiteti. Gəncə, 2019, s. 1­4­2­­-148
 11. Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla ədəbi-mədəni və elmi əlaqələri. “II Uluslararası bilimsel araştırmalar kongresi, Ankara, 6-8 mart, 2020, s. 795-802
 12.  Muxtariyyət illərində Naxçıvanın ədəbi-mədəni və elmi mühitində Cənubi Azərbaycan. “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə” respublika konfransının materialları, Naxçıvan, 2020, s. 247-254
 13. Nahçıvan bilimsel ortamında Güney Azerbaycan üzere ümumtürkoloji düzeyde yapılan dil araştırmaları. Gazi Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı anısına XII Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun bildiri kitabı (21-23 ekim 2020) / Gazi Universitesi. Ankara, 2020, s. 1046-1055
 14.  “Körpü” jurnalı və Naxçıvan. “Naxçıvan” jurnalı, 2021, №­­38, s. 187-194
 15. Xanəli Kərimlinin bədii yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu. “Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı”, Bakı, 05 iyun, 2020, s. 71-75
 16.  Xanəli Kərimlinin elmi yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu. Xanəli Kərimli: Şairin könül dünyası. Bakı:Qanun, 2021, 392 s., s.168-179
 17.  H.Cavid və M.S.Ordubadi yaradıcılığında qadın məsələsi (Südabə və Qətibə obrazları əsasında). "Cavidşünaslıq" araşdırmalar toplusu, XXX cild, 2020, s. 406-410
 18. Naxçıvan elmi mühitində Cənubi Azərbaycan mövzusu (Prof.Hüseyn Həşimlinin elmi tədqiqatları əsasında). “Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2021, s. 266-272
 19. Elektron kitabxanaların elmin inteqrasiyasında rolu. Elektron kitabxanaların elmin inteqrasiyasında rolu // “Elektron kitabxanaların təşkili və formalaşması problemləri” onlayn respublika elmi konfransının materialları, NDU, 2021, s. 24-29
 20. “Şərq qapısı” qəzetində ədəbi mühit və ədəbi tənqid. “Şərq qapısı” qəzetinin nəşri tarixi və inkişaf yolu. Naxçıvan: Əcəmi, 2021, s. 349-364 (416 s.)
 21. Qarabağ mövzusu Hüseyn Razinin ədəbi və publisistik yaradıcılığında. “Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu” respublika elmi konfransının materialları, Bakı, Qərbi Kaspi Universiteti, 24 aprel, 2021, s. 84-87

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanası
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Direktor

Mobil tel.
(+994 50) 893 30 30

Xidməti tel
(+994 36) 550 12 74
E-poçt
sahabaliyeva89@gmail.com