AMEA Naxçıvan Bölməsi

Nuray Yadigar qızı ƏliyevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
22.09.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya elmləri doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5706.01
Azərbaycan dili
Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

120

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

30

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələrini əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb etmiş, bu mövzuda dünyanın müxtəlif yerlərində monoqrafiyalar, kitablar, məqalələr çap etdirmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.
 2. Фразеология Нахчыванского диалекта. Almaniya, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 68 s.
 3. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti (Ə.Quliyevlə birlikdə). Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 295 s.
 4. Naxçıvan dialekt və şivələrinin etnoqrafik leksikası. Naxçıvan, Əcəmi: 2018, 201 s.
 5. Nahçıvan ağızlarının sözcük bilimi. Ankara: Gece Akademi, 2019, 178 s.
 6. On the Shahbuz accents of the Azerbaijani language // Asian Social Science. Canada: 2011, №12, səh.192-194
 7. Aras havzasındakı bölgelerin şivelerine bir bakış // II Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu. Iğdır, 13-15 dekabr, 2011, s.587-591
 8. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Xüsusi buraxılış. Naxçıvan: 2013, s.232-237
 9. Naxçıvan dialektində köməkçi nitq hissələrinin linqvistik xüsusiyyətləri // NDU Emi əsərləri. Humanitar seriya. Naxçıvan: 2013, №1 (52), s.75-79
 10. Məmməd Araz yaradıclığında dialekt sözlər // “Naxçıvan” jurnalı, 2013, № 27, s.114-120
 11. Overall review of vocabulary of Nakhchivan dialect // International Journal of Science and Research (IJSR). India, Volume 4 Issue 4, April 2015, p. 937-939
 12. Naxçıvan dialektində frazeoloji birləşmələr // “Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” 16-17 oktyabr 2015, Naxçıvan, Naxçıvan Universiteti, s.127-128
 13. Multikultural cəmiyyətdə ana dilinin qorunması (Azərbaycanın timsalında) // XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri. Gənclərin beynəlxalq elmi forumunun materialları. Gəncə 10-14 oktyabr 2016, s.301-302
 14. Смысловые группы слов в Нахчыванского диалекта // «Проблемы теории лингвистики и лингводидактики в период глобализации» Ташкентский Государственный Университет Узбекского Языка и Литературы имени Алишера Навои, Daşkənd, 16 may, 2017, səh.56-62
 15. Naxçıvan dialekt və şivələrinin leksikasında xalçaçılıqla bağlı sözlərin linqvistik təhlili // Azərbaycan xalçaları. Bakı: 2018, cild 8, № 25, s. 66-74
 16. Naxçıvan dialekt və şivələrində və Iğdır ağızlarında saitlərin əvəzlənməsi // Tarih ve kültür ekseninde orta Araz havzası uluslararası sempozyumu. 17-19 kasım 2016. Ankara: 2018, s. 903-917
 17. Архаизмы в словарном составе Нахчыванских диалектов и говоров // Вестник Дагестанского Государственного Университета. Серия2: Гуманитарные науки. Махачкала:2018, № 2, c.69-74
 18. Nahçıvan ağızlarında bazı ortak türkçe akrabalık kelimeleri hakkında // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji dergisi. 22-ci cilt, 2-ci sayı, eylül, 2018, s.1-14
 19. The words entering Nakhchivan dialects and accents from the russian and european languages // International Journal of Word Art. Toshkent, 2018, vol. 4, issue 4, pp. 20-25
 20. The investigation problems of the dialects and accents of Nakhchivan // Ponte journal,July 2019, Volume 75, Issue 7, pp. 67-74

Pedaqoji fəaliyyəti
 1. İ.Səfərli adına Naxçıvan şəhər 1 №li orta məktəbdə müəllim - 1999-2004;
 2. Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim - 2010-ci ildən.

Təltif və mükafatları
 1. AMEA Naxçıvan Bölməsində "İlin alimi" - 2015;
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən elm sahəsində səmərəli fəaliyyətə görə Diplom - 2017.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
"Dilçilik" şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 865 98 09

Xidməti tel
 

E-poçt
naliyeva22@mail.ru