AMEA Naxçıvan Bölməsi

Əli Kətən oğlu QəhrəmanovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, Biçənək kəndi

Təvəllüdü
06.04.1946

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı6212.01
Teatr sənəti
Naxçıvan teatrının inkişaf yolu və problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

168

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

16

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan teatrının yaranma tarixi ilə bağlı araşdırmalar aparmaqla arxiv və dövri mətbuat materialları əsasında əsl yaranma tarixini (may 1883-cü il) elmi şəkildə dövlət səviyyəsində dəstəklənməsinə 2006-cı ildə nail olunmuş. Nəticə: “Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il tarixli Sərəncamı.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.
 2. Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.
 3. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.
 4. Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s.
 5. Naxçıvan teatrına dair tədqiqlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 272 s.
 6. Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.
 7. Təbriz teatrı və Böyükxan Naxçıvanski. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 224 s.
 8. Naxçıvan teatrı Böyük Vətən Müharibəsi illərində (1941-1945). Azərbaycan SSR EA. Xəbərlər. (Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət seriyası), Bakı: 1983, №3, s.108-115.
 9. Аzərbаycаn özbək tеаtr əlаqələri tarixindən. Mədəniyyət dünyаsı. (Еlmi-nəzəri məcmuə). Bаkı: 2004, №9, s. 291-296.
 10. Rus və Avropa dramaturgiyası Naxçıvan səhnəsində. АMЕА. Хəbərlər (Humаnitаr еlmlər sеriyаsı) Bаkı: Еlm, 2004, №3-4, s. 57-65.
 11. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan teatrı. Mədəni-maarif. Bakı: 2005,№9, s. 33-36.
 12. Nахçıvаn tеаtrının qəhrəmаnlıq sаlnаməsi. АMЕА. Хəbərlər (Humаnitаr еlmlər sеriyаsı) Bаkı: Еlm, 2006, №1, s. 196-207.
 13. 13. Nахçıvаn tеаtrının yаrаndığı ictimаi siyаsi şərаit və оnun fəаliyyətinin ilk dövrü (1883-1895). Fоlklоr və ədəbiyyаt dərgisi. Аnkаrа: Оmаy mətbəəsi. 2007, №3, s. 191-200
 14. Nаxçıvan tеаtrının 125 illiyinə аçılаn pəncərə. “İrs” jurnalı, Mосkва: 2007, №3, s. 28-29
 15. Naxçıvan teatrının türk dramaturgiyası səhifəsi. AMEA Xəbərlər (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, Elm, 2007, №- 4, s. 169-175
 16. “Ölülər”in ilk tаmаşаsı mətbuаt səhifələrində. Mədəni-mааrif, 2007, №4, s. 19-23
 17. “Аzerbаycаn” qazеtesinin еditörü оlаrаk Üzеyir Hаcıbeyоv. Аzerbаycаn'ın Pаnoramаsı (üç аylık bilim, kültür vе аktüаlitе dergisi), Şişli İstanbul, 2008, №4, s. 24-32
 18. Çətin yоlun yоlçusu: tеаtr və məktəbin əlbir fəаliyyəti. Elmi axtarışlar. (Fоlklоrşünаslıq, filоlоgiyа, fəlsəfə, tаriх, incəsənət və nəzəriyyə аspеktləri). Bаkı, Nurlаn. 2009, №1, s. 84-89
 19. Аzərbаycаn tеаtr mühitində Nахçıvаn tеаtrının yеri. Nахçıvаn. İctimаi, siyаsi, ədəbi-bədii, еlmi-publisistik jurnаl. Nахçıvаn, 2009, №19, s. 130-142
 20. Nахçıvаn tеаtrının inkişаfındа ziyаlılаrın rоlu (1920-1940-cı illər). Yоl. Bilim Kültür аrаşdırmа dərgisi. Аnkаrа, 2009, №30, s. 236-244
 21. Milli mədəniyyətimiz Heydər Əliyev ideyalarının işığında. AMEA-nın Rəyasət Heyəti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığln aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransin materialları (05-07 may 2014), Bakı: BSU, 2014, s. 385-388
 22. Cavid Poeziya Teatrı. AMEA. Xəbərlər (Hümanitar elmlər seriyası). Bakı: 2014, №1, s.216-228
 23. Azərbaycan aktyorlarının fəaliyyəti Eynəli bəy Sultanovun qələmində. Naxçıvan. İctimai, siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan: 2016, s.75-88
 24. Naxçıvan teatrında rejissor sənətinin təkamülü (1921-1940). Axtarışlar. AMEA NB İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Naxçıvan: 2017, №-2, s. 130-138
 25. Azərbaycan Xalq Cünhuriyyəti dövrün- də türk dramaturqlarının əsərləri Nax- çıvan səhnəsində. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri XVII beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunur). Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2018, s. 61-64
 26. Rza Təhmasib: Milli teatr və kinomuzun korifey sənətkarı. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Xəbərlər (İctimai və hümanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2019, №-3, s.228-234

Pedaqoji fəaliyyəti
   1965-1972-ci tədris illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Gecazor (indiki Ağbulaq), Aşağı Qışlaq, Biçənək kənd məktəblərində Ədəbiyyat müəllimi

Digər fəaliyyəti

   Azərbaycan LKGİ Şahbuz rayon Komitəsində şöbə müdiri - 1972-1973;

   1973-2003-cü illərdə: Azərbaycan EA Naxçıvan Regional Elm Mərkəzində kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi və şöbə müdiri. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan dövlət Musiqili Dram Teatrının bədii Şurasının üzvü;

   Yeni Azərbaycan Partiyasının, həmçinin Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü.


Təltif və mükafatları
   Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Pəyasət Heyətinin və Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətlərinin Fəxti Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Musiqi və teatr şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 55) 600 68 34
(+994 60) 400 68 34

Xidməti tel
 

E-poçt
aliqehreman@yahoo.com