AMEA Naxçıvan Bölməsi

Çinarə Vaqif qızı RzayevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
14.01.1982

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Özəl Universiteti (bakalavr)
Naxçıvan Dövlət Universiteti (magistr)

Elmi dərəcəsi
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5706.01
Azərbaycan dili
Hüseyn Cavidin dilinin leksikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

80

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

13

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Hüseyn Cavid yaradıcılığını həm dil, həm də folklor cəhətdən əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb edilmiş, bu mövzuda monoqrafiyalar, sözlük və məqalələr çap olunmuşdur.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Hüseyn Cavid dilinin leksikası. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 220 s.
 2. Hüseyn Cavid və folklor. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 112 s.
 3. Türk xalqlarının ortaq folkloruna müqayisəli baxış. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 120 s.
 4. Место использования слов русского и европейского происхождения в языке Гусейна Джавида// Международная заочная научная конференция «Актуальные вопросы филологических наук» Чита: 2011, s. 111-114
 5. Türk mənşəli sözlərin H.Cavidin dilində işlənmə məqamları// Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2011, № 11, s. 96-101
 6. Положение арабо-персидских слов и лексике Гусейна Джавида// Ученые записки, Таврического национального университета им. В.И. Вернадского,Том 27 (66), № 3, Симферополь, 2014, s.303-307
 7. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında mifoloji obrazların işlənmə məqamı// Filologiya məsələləri, Bakı: 2016, № 9, s. 367-372
 8. İbtidai siniflərdə folklor nümunələrinə verilən yer və folklorun tədrisinə münasibət// Azərbaycanda təhsil siyasətinin priatetləri: “yanaşmalar”, Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları, Bakı, ADPİ NİN Təhsil Texnologiyaları mərkəzi, 2016, s, 301
 9. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında Dərviş obrazı// AMEA Naxçıvan Bölməsi, “Xəbərlər”, 2017, №1, s.262-266
 10. Hüseyn Cavid və aşıq yaradıcılığı// Filologiya məsələləri, Bakı: 2017, №2, s. 333-338
 11. Azerbaycan romantizminin öncülle¬rin¬den Hüseyn Cavidin ortak türkçe yaratma girişimleri üzerine incelemeler// Üç çizgi, Eski şehir, 2017, s.17-19
 12. Molla Pənah Vaqif yaradıcılığında onomastik vahidlər (antroponimlər və toponimlər)// Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, Elmi-metodik jurnal, Bakı, 2017, №2, s. 66-69
 13. Məmmədhüseyn Təhmasib folklorşünas alim kimi// Məmmədhüseyn Təhmasib: Taleyi və sənəti, Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017, s. 143-150
 14. “Ağıllı qoca” nağılının tərbiyəvi əhəmiyyəti//(“Təhsil kurikulumları: praktik tətbiq¬lər” mövzusunda keçirilmiş respublika konfransının materialları, NMİ, 2017, s.176-179
 15. Uşaqların məntiqi düşüncəsini inkişaf etdirilməsində tapmacaların rolu// Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, 2017,cild 13, №2, s. 56-60
 16. Naxçıvanda toplanan dastan və nağıllarda arxaizmlər// AMEANB Xəbərlər, 2017, №3, Naxçıvan, Tusi, cild 13, s. 188-192
 17. Multikulturalizm Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatında// AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan, 2017, №3, s. 9-14
 18. Türk-islam mədəniyyət abidələrinin Naxçıvan folklorunda bədii əksi// Türk- islam mədəniyyət abidələri: Tarixdə və günümüzdə” Beynəlxalq konfrans materialları, AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan, 2017, №3, s. 230-234
 19. Türkiye ve Azerbaycan türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça kökenli kelimeler üzerine incelemeler// Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), bildiri özetleri kitabı, Ankara-Türkiye, 2017, s. 133
 20. Məhəbbət dastanlarının Hüseyn Cavid yaradıcılığına təsiri// NDU, “Elmi əsərlər”, 2017, №5 (86) I cild, s. 104-110
 21. Azərbaycan xalçaları şifahi xalq ədəbiyyatında// Azərbaycan xalçaları, cild 8, № 26, 2018, s. 108-113
 22. Naxçıvan folklor mətnlərində islami dəyərlərin yeri//“Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, NU-“NUH”, 2019, №3, s. 96-99
 23. Nahçıvan folklor metnlerinde Türk kökenli antroponimler (şahıs adları)// The Journal of Social Science, 2020 Cild 4, sayı 7, s. 191-195

Təltif və mükafatları
 1. “İlin ən fəal gənc alimi” - 2016 (Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə);
 2. "İlin Alimi" - 2017 (AMEA Naxçıvan Bölməsi).

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Böyük elmi işçi

Mobil tel.
(+994 51) 909 01 14

Xidməti tel
 

E-poçt
cinarerzayeva@yahoo.com.tr