AMEA Naxçıvan Bölməsi

Tariyel Hüseynəli oğlu TalıbovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Siyaqut kəndi

Təvəllüdü
22.02.1949

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya elmləri doktoru, professor

Elmi rütbəsi
AMEA-nın həqiqi üzvü

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2409.01; 3103.04
"Genetika" və "Seleksiya və toxumçuluq"
Naxçıvan MSSR-də ərik genefondunun qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2417.01
Botanika
Naxçıvan Muxtar Respublikasınınn flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifadəsi və qorunması(Cormobionta üzrə)

Müxbir üzv seçilməsi:
 • tarix
 • ixtisasın adı

2007
Botanika

Həqiqi üzv seçilməsi:
 • tarix
 • ixtisasın adı

2014
Botanika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

310

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

52

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

4 (2;2)

Kadr hazırlığı:
 • fəlsəfə doktorlarının sayı
 • elmlər doktorlarının sayı
 
 
8  
 
1

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında ali bitkilərin müasir vəziyyəti öyrənilmiş, Naxçıvan MR-in ilk dəfə olaraq ali bitkilər üzrə flora spektri hazırlanmış, ərazidə mövcud növlərin müasir vəziyyəti araşdırılmış, təbii ehtiyatı bol olan mindən çox bitki növündən, təqribən 700-dən çoxunun dərman və ya texniki bitki kimi istifadə imkanları göstərilmiş, endemik, nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitki növləri müəyyənləşdirilərək, onların qorunması üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır. Ərazi florasına 100-dən çox bitki növü əlavə edilmişdir ki, onlardan 3 növü Qafqaz florası üçün yenidir. Zəhərli və ofissinal dərman bitkilərinin yayılma zonaları və təbii ehtiyatı müəyyənləşdirilmiş, Naxçıvan MR florasının Qırmızı Kitabı nəşr edilmişdir. Naxçıvan MR faunasının onurğalıları, onların müasir vəziyyəti və nadir növləri öyrənilmiş, ilk dəfə olaraq muxtar respublika üzrə onurqalıların taksonomik spektri hazırlanmış və nadir növlərin mövcud vəziyyəti araşdırılmış, Qırmızı Kitabı nəşr edilmişdir. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi üçün tədqiqatlar davam edir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında nadir heyvan növləri və onların genefondunun qorunması. Bakı: Elm, 1999, 102 s.
 2. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması. Bakı: Elm, 2001, 192 s.
 3. Naxçıvan Ensiklopediyası İstanbul: Bakanlar mediya, 2005, Cild I, 356 s.; Cild II, 376 s. (həmmüəllif)
 4. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı, Onurğalılar üzrə, Cild 1. Naxçıvan, Əcəmi, 2006, 211 s.
 5. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 48 s.
 6. Talıbov T.H., Vəlisoy A.N. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının çılpaqtoxumlu bitkiləri. Bakı: "MBM" mətbəəsi, 2007, 72 s.
 7. Talıbov T.H., Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B., Məmmədov E.N., Talıbov S.T. Azərbaycanda Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского муфлона и безоарового козла в Азербайджане (İngilis dilində xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s.
 8. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi, 2008, 364 s.
 9. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər üzrə). Naxçıvan: Əcəmi, Cild II, 2010, 678 s.
 10. Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H., Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. Bakı:Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 676 s.
 11. Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H., Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növləri. Bakı:Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 680 s.
 12. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., İsmayılov A.H., Ələkbərov R.Ə., Quliyev V.B., Qurbanov Ə.K. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2014, 432 s. (30 xəritə).
 13. Talıbov T.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası - Polypodiophyta. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 152 s.
 14. Talıbov T.H., Nəsirova Ə.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Campanulaceae. Bakı:“AF Poliqraf”, 2015, 132 s.
 15. Talıbov T.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Bryophyta. Bakı: Viktory, 2015, 196 s.
 16. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Aristolochiaceae Juss. Bakı: “Müəllim”, 2016, 39 s.
 17. Talıbov T.H., Məmmədov A.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğalılar faunasının taksonomik spektri. Bakı: Müəllim, 2016, 76 s.
 18. Məmmədov T.S., İsgəndər E.O., Talıbov T.H. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2016, 378 s.
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. I cild, Fiziki coğrafiya. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 456 s. (həmmüəllif)
 20. Talıbov T.H., Məmmədov T.S., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası - Plumbaginaceae Juss. Bakı: Elm, 2017, 176 s.
 21. Talıbov T.H., Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M., Məmmədov T.M., Məmmədov R.A. Araz su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 352 s.
 22. Talıbov T.H., Səfərova F.A. Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəhərli bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 232 s.
 23. Talıbov T.H., Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M., Məmmədov A.F., Məmmədov T.M., Məmmədov İ.B. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda yaşayanlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 180 s.
 24. Talıbov T.H., Quliyeva L.T. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Papaveraceae Juss. Bakı: “Ecoprint”, 2018, 240 s.
 25. Talıbov T.H., Rəhimova S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Capparaceae Juss. və Cleomaceae Bercht. et J.Presl. Bakı: Ecoprint, 2019, 104 s.
 26. Талыбов Т.Г. Это интересно. Журнал “Охрана дикой природы”, Москва, 2000, №3 (18) с. 36
 27. Талыбов Т.Г. Заказнику нужно помощь. Журнал “Экология и жизнь”, № 4(16) Москва, 2000, с. 62
 28. Talıbov T.H., Novruzov H.M. Ammoperdix griseogularis (Br.) Azərbaycan Respublikası ornitofaunası üçün yeni növdür. Azərbaycan EA Məruzələr, Bakı: Elm, 2000, Cild 56, № 4-6, s. 205-208.
 29. Талыбов Т.Г. Находка пустынной куропатки в Нахичеванской Республике. Журнал “Орнитология”, выпуск 29, Москва, 2001, с. 323
 30. Talıbov T.H. Naxçıvan MR biomüxtəlifliyinin antropogen transformasiyası. Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin əsərləri. Naxçıvan/ Əcəmi, Cild 6. 2001, s. 81-84
 31. Ибрагимов А.Ш., Талыбов Т.Г. Ruppiaceae - новое семейство для флоры Нахичеванской АР. Ботанический журнал. Санкт-Петербург, 2001, Т. 86, № 8, с. 136
 32. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-də flora biomüxtəlifliyinin əmələ gəlməsi və formalaşması. Azərbaycan Respublikası "Təhsil" cəmiyyəti "Bilgi" dərgisi. Kimya-biologiya Tibb. Bakı, 2002, № 1, s. 71-76
 33. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sürünənlərinin müasir vəziyyəti AMEA Zoologiya İnstitutu elmi əsərləri. Bakı, 2006, Cild 28, s. 887- 895
 34. Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.М. Дикорастущие груши (Pyrus L.) во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Южно - Сибирский Ботанический Сад Алт.ГУ. Turczaninovia, 2009, Т.12 № 3-4, с. 82-87
 35. Talibov T.H., Weinberg P.İ., Mammadov İ.B., Mammadov E.N., Talibov S.T. Conservation Strategy of the Asiatic Mouflon (Ovis [orientalis] gmelini Blyth) and the Bezoar Goat (Capra aegagrus Erxleben) in Azerbaijan Status and protection of globally threatened species in the Caucasus. CEPF Biodiversity İnvestments in the Caucasus Hotspot 2004-2009. Tbilisi: CEPF, WWF. Contour Ltd., 2009, 232 pp. (p. 46-52)
 36. Batur Avqan, Tariyel Talibov, Abbas Ismayilov, Parviz Fatullayev, Elshad Askerov, Urs Breitenmoser. First hard evidence of leopard in Nakhchivan. IUCN SSC, CAT NEWS, № 57, I AUTUMN, 2012,CAT SPECIALIST GROUP
 37. Talibov T.H., Ibrahimov A. Rare and Threatened Species of Dendroflora of Nakhchivan Autonomic Republic (Azerbaijan). International Conference. Environmental Changes Conservation of Plant Diversity. 21-23 april 2013, Baku, Azerbaijan, p.67
 38. Talibov T.H., İbrahimov A.Sh., Nabiyeva F.X. Family Aristolochiaceae flora of the Nakhichevan Autonomous Republic of Azerbaijan. Семейство Aristolochiaceae флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Stuttgart, Germany. August 26-27, 2013, p. 5-7
 39. Talibov T.H., Novruzova E.S. Polypodiaceae Bercht. et Presl as a new familia in the flora of Nakhchivan. Publishing house Education and Science s.r.o. http:// www.rusnauka.com/21 SEN 2014/ Biologia/4 175021. doc. htm Section: Sistematic and Geography of higher plants, p.114-116
 40. Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.М. Хозяйственно-полезные древесные растения Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и перспективы их использования. HORTUS BOTANICUS Международный электронный журнал ботанических садов XX / 2015, ISSN 1994-3849 Эл № ФС 77-33059 от 11.09.2008
 41. Elshad Askerov, Tariyel Talibov, Karen Manvelyan, Nugzar Zazanashvili*, Alexander Malkhasyan, Parviz Fatullayev & Aurel Heidelberg. South-Eastern Lesser Caucasus: the most important landscape for conserving the Leopard (Panthera pardus) in the Caucasus region (Mammalia: Felidae) Zoology in the Middle East, 2015. Vol.61, No 2, 95-101, http://dx.doi.org/ 10.1080/ 09397140. 2015.1035003 Cross Mark status information for this content will be available soon. Published online: 08 Apr 2015
 42. Talibov T.H., İbrahimov A.M. Peculiarities of aboriginal trees and shrubs of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan). SEAB -2015, “Symposium on EuroAsian Biodiversity” June 01-05. 2015, Baku-Azerbaijan, p.140
 43. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) cinsinin tədqiqinə dair icmal. AMEA Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri seriyası, 2015, Cild 70, № 2, s. 46-61
 44. Əsgərov E.K., Talıbov T.H., Zazanaşvili N.İ., Fətullayev P.Ü., Məmmədov İ.B. Zəngəzur dağ silsiləsi regionda bəbirin (Panthera pardus saxicolor, Pocock,1927) mühafizəsi üçün vacib olan landşaftdır. AMEA Zoologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2015, cild 33, №1, s. 26-31
 45. Tariyel Talibov, Orkun Sanır Batmaz. Determining Some Of The Species Belonging To Polypodiophyta Family In Ağri City Flora. International Journal of Recent Scientific. Vol. 7, Issue, 2, pp. 8633-8639, February, 2016
 46. Talibov T.H., İbrahimov A.M. Biodiversiti of the Genus of Crataegus L. (Rosaceae) in the Flora of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan). SEAB-2016, “Symposium on EuroAsian Biodiversity” 23-27 may 2016, Antalya, Türkiye, p. 241
 47. Talibov T.H., İbrahimov E.M. Biodiversity of Rosa L. Genus (Rosaceae Juss.) in Flora of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) SEAB-2017, “Symposium on EuroAsian Biodiversity” “the 3rd İnternational Symposium on EuroAsian Biodiversity” july 05-08 2017 Minsk, Belarus. p.633
 48. Талыбов Т.Г., Кулиева Л.Т. Применение некоторых видов маковых в народной и официальной медицине. Scientific Light (Wroclaw, Poland) ISSN 0548-7110, Vol 1,No 20(2018), с. 3-7
 49. Elshad Askerov, Tariyel Talibov, Karen Manvelyan, Nugzar Zazanashvili, Parviz Fatullayev, Alexander Malkhasyan. Leopard (Panthera pardus) reoccupying its historic range in the South Caucasus: a first evidence (Mammalia: Felidae). Zoology in the Middle East, Received 23 Jul 2018, Accepted 08 Nov 2018, Published online: 11 Dec 2018, 1-3 p.
 50. Ibrahimov A.M., Talibov T.H., Matsyura A.V. The genus Rosa L. (Rosaceae) in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan). Acta Biologica Sibirica, 4 (4), 2018, 95-102 p.
 51. Talibov T.H., Ibrahimov A.M., Seyidova H.S. Species diversity of the genus of Crataegus L. (Rosaceae) in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan Republic. Journal of the Indian Botanical Society, Vol. 97 (3) 2018, pp. 36-44

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF) Qafqaz Ekoregional Şurasının üzvü (2006-2019);
 2. Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Aqrar sahədə elmi araşdırmalar və heyvandarlıqda innovasiyalar” jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü 2019;
 3. Moskvada Dövlət Humanitar-Texnologiya Universitetinin xəbərləri - “Медицина и фармация” jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü; - 2020.

Pedaqoji fəaliyyəti
1974- 2003 - cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent, Botanika kafedrasının müdiri

Digər fəaliyyəti
 1. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin üzvü;
 2. III, IV və V çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı.

Təltif və mükafatları
 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı - 04.10.1999;
 2. AMEA Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı - 21.02.2009;
 3. Azərbaycanın Respublikasının Əməkdar elm xadimi. - 03.08.2009;
 4. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı - 22.02.2014;
 5. Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar Yubiley qızıl medalı – 2013;
 6. Təbiət elmləri sahəsində əldə edilən mühüm əhəmiyyətli, fundamental və tətbiqi elmi nəticələrə görə AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi adına mükafatı - 15.04.2015;
 7. Elm sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə “Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə” nişanı - 21.02.2019;
 8. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918 - 2018) yubiley medalı” ilə təltif olunmuşdur – 2018.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k.10

Vəzifəsi
Bitki sistematikası şöbəsinin baş elmi işçisi

Mobil tel.
(+994 50) 211 61 37

Xidməti tel
 

E-poçt
t_talıbov@mail.ru