AMEA Naxçıvan Bölməsi

Qafqaz tarixi şöbəsiŞöbə müdiri
Emin Arif oğlu Şıxəliyev
tarix elmləri doktoru, dosent

Elmi işçi
Nurlana Vasif qızı Əliyeva

Kiçik elmi işçi
 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

   Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri, "erməni məsələsi"nin pərdə arxası mahiyyəti və beynəlxalq siyasətdə yeri, Yeni Dünya Nizamının formalaşdırılması kontekstində Cənubi Qafqaz, Cənubi Qafqazda yaranan geosiyasi reallıqlar, böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi planlarında Naxçıvanın önəmi, bölgənin regional və beynəlxalq siyasətdə yerinin araşdırılması, ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının təbliği məsələsinin tədqiqi.


Əsas elmi nəticələri

   Erməni məsələsinin tarixi kökləri və beynəlxalq siyasətdə yeri araşdırılmış, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dünyanın aparıcı dövlətlərinin geosiyasi kontekstində ələ alınmış, Cənubi Qafqazda yaranan geosiyasi reallıqlar təhlil edilmiş, ermənilərin Naxçıvana qarşı iddialarının əsassızlığı tutarlı faktlar əsasında təkzib edilmiş, erməni iddialarına rəvac verən dini-siyasi faktorlar tədqiq edilmişdir. 

Kitablar

 1. Turkiye ve Azerbaycan acısından Ermeni sorunu. Ankara: Turk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, 2002, 231 s.
 2. Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.
 3. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 186 s.
 4. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s.
 5. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “erməni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). Bakı: Əcəmi, 2016, 144 s.
 6. Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s.
 7. Geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-bağ münaqişəsi
 8. Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm, yoxsa İslam?! Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2019, 152 s.
 9. Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti. Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2020, 200 s.

Məqalələr

 1. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının perde arkası: Rusya-Türkiye çatışması/Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildi-rileri. I cilt, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, 2007, s. 1067-1081
 2. Ermenilerin Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik toprak iddiaları / Yeni Dönemde Türk Dış Politikası. Uluslararası IV. Türk dış poltikası sempozyumu tebliğleri. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yayınları, 2010, s. 379-390
 3. Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə mane olan amillər/Qarabağ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Bakı: Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Münaqişələri Araşdırma Mərkəzi nəşrləri, 2010, № 002, s. 38-56
 4. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Qərb və Türk sivilizasiyalarının və geosiyasi maraqların toqquşması müstəvisində//Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2012, say: 5, s. 43-56
 5. The Armenian question in the context of the clash of civilizations and geopolitical interests, its impact on Armenia-Azerbaijani relations and vision of the near future//Review of Armenian Studies. A Biannual Journal of History, Politics and International Relations, Ankara, 2013, no: 27, p. 89-129
 6. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının yakın geleceği: barış mı, savaş mı, yoksa ateşkes mi?//Ermeni Araştırmaları dergisi, Ankara, 2013, sayı: 45, s. 73-91
 7. Hai-Taht ideolojisi bağlamında Ermenilerin işgal politikası ve Hocalı soykrımı//Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Elazığ, 2013, cilt:IX, sayı:2, s. 219-231
 8. İngiltərənin Cənubi Qafqaz siyasətində erməni amili və Naxçıvan məsələsi (XX əsrin əvvəlləri)//Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014, say: 4 (11), s. 9-22
 9. Rus ve Ermeni kaynakları ışığında Ermeni iddialarının mitolojik boyutu / Yeni Türkiye: Ermeni Meselesi, özel sayısı IV, sayı: 63, 2014, s. 3167-3179
 10. Ermənilərin “din” strategiyasının əsas istiqamətləri//Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2014, say: 7-8, s. 65-81
 11. XX yüzyıl başlarında Ermenilerin Nahçıvan’da yaptıkları katliamlar/Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. Bildiriler. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, s. 243-264
 12. Ermənilərin soyqırımı iddiaları və onun beynəlxalq siyasətdə yeri: müqayisəli təhlillər və reallıqlar/“Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusuna həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Bakı, 2015, №52, 53, 54, 55, s. 438-443
 13. Ermenistan-Azerbaycan çatışması: çözüm yolundaki temel sorunlar ve gelecek senaryoları // Bilge Strateji dergisi, 2015, cilt:7, sayı:13, s. 31-54
 14. Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict: obstacles to resolution and analysis of force usage/History Studies, International Journal of History, 2016, volume: 8/3, p. 135-150 və s.
 15. Britain’s “Armenian policy” in the South Caucasus (1917-1920)//Irs, Heritage. Moskva: 2016, №3 (26), c. 52-57
 16. İran’ın nükleer araştırmalarının Azerbaycan ve Türkiye açısından doğurabileceği potansiyel tehlikeler//Denge Dergisi, Ankara, 2017, sayı:3, s. 86-99
 17. Ermənilərin soyqırımı iddiaları və yəhudi xolokostu: təhlillər, müqayisələr və tarixi reallıqlar/“XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” mövzusuna həsr olunmuş V beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, Bakı, 2018, №70, 71, 72, s. 452-456
 18. Place of the Armenian Question in international policy and its impacts on Turkey and Azerbaijan // Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2018, cilt:02, sayı:01, p. 10-39
 19. Армяне – первый христианский народ-мученик? // Наследие. Москва, 2019, №6 (102), с. 18-23.
 20. Türk dünyasının önemli sorunlarından biri: Karabağ sorunu ve Ermenistan-Azerbaycan çatışması//Denge dergisi, Ankara, 2019, sayı: 7, s. 118-139.
 21. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Nahçıvan’da jeopolitik durum ve ingiliz-ermeni işbirliğinin bölge üzerinde etkileri (1918-1920)/I Uluslararası 20. yüzyılın ilk yarısında türk-ermeni ilişkileri sempozyumu, 16-18 Ekim 2019, s. 206-217.
 22. Нагорно-Карабахский конфликт: суть и гипотетические сценарии//Вопросы истории, Москва, 2020, №2, стр. 192-200 və s.