AMEA Naxçıvan Bölməsi

Əhməd Məmməd oğlu QarayevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu,Şıxmahmud kəndi

Təvəllüdü
01.07 1949

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaysan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2303.01
Qeyri - üzvi kimya
Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III)sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

100

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

7

Əsas elmi nailiyyətləri
 • Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III)sulfid əsasında tiobirləşmələrin və metal sümənin alınması, Solvotermal metodla Sb2S3 və sürmə(III)selenid nanobirləşmələrinin alınması;
 • Parağaçay molibdenit filizinin işlənməsi;
 • Gümüşlü qurğuşun sink filizinin işlənməsi.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan,”Əcəmi” 2013, 402 s.
 2. Gümüşlü qurğuşun-sink filizinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi. Naxçıvan,”Əcəmi” 2017, 187 s.
 3. “Molibden”. Monoqrafiya. “Əcəmi” NPB, Naxçıvan,2018, 248 s.
 4. Sb2Se3 – CuCl - H2O sistemindən mis sürmə selenidin su mühitində alınması. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, “Tusi“ 2013, № 4, s 17-24
 5. Qurğuşun-sink filizinin kollektiv flotasiya şəraitinin öyrənilməsi, NDU, Elmi Əsərləri, 2013, № 1,(49), s 3-5
 6. Sb23 nanobirləşməsinin sintezi və xarektristikası. “Химия и химическая технология в ХХI веке”, Материалы конференции, Томск, 2013, с 89-92
 7. Sb2S3 nanobirləşməsinin alınma metodu, ФƏН -НАУКА, Бугульма, Апрель, 2013, с 5-10
 8. Parağaçay molibdenit filizinin seçici flotasiya şəraitinin tədoiqi. Kimya problemləri, Bakı, № 3, 2006, səh 534-539
 9. Parağaçay molibdenit fılizindən alınmış molibden (VI) oksidin sublümasiya şəraitinin öyrənilməsi. Xəbərlər, AMEA Naxçıvan Bölməsi, «Tusi», 2006, səh15-20
 10. Cпособ окисления сульфида свинца гидрохимическим методом. XVI-XVII Международную научно-практическую конференцию «наука вчера, сегодня, завтра» (Россия, г. Новосибирск, 2014 г.
 11. Bыделение металлического свинца из комрлекса хлорида натрия сернокислого свинца с борoгидридом натрия. Международный научный институт “Educato”. eжемесячный научный журнал, г. Новосибирск, № 9, 2015 стр.106-110
 12. CuSbSe2 birləşməsinin solvotermal methodla sintezi. 10th International Conferense ICTPE-2014, 7-9 Septembr 2014, Baku
 13. Molibden(VI)oksidin nazik təbəqəsinin alınması şəraitinin öyrənilməsi. Xəbərlər. AMEA Naxçıvan Bölməsi, № 4, 2014, səh.13-17
 14. AgSbSe2 birləşməsinin solvotermal methodla sintezi. İnternational Conference “Global Science and İnnovation” USA, Chicago, March 12-13 , 2015, səh.35-40
 15. Qurğuşun konsentratının oksidləşməsindən alınan qurğşun sulfatin natrium xloridlə məhlula keçirilməsi. AMEA Naxşıvan Bölməsi “Xəbərlər”, Təbiət və texniki elmlər seriyası, №4 , 2015, səh. 19-24
 16. Darıdağ sürmə filizindən sürmə(III)sulfidin sublimasiya üsulu ilə alınması şəraitinin öyrənilməsi. Xəbərlər, AMEA Naxçıvan Bölməsi, «Tusi», 2016, səh 15-19
 17. Очистика молибдатового раствора, полученного из молибденитового огарка. ХХХ Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения». Евроазийский Союз Ученых. Москва, № 9 (30) , часть 4, 2016, с. 26 – 28
 18. Получение тетратиомолиб дата серебра в водной среде. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №7, 2017, 244-249
 19. Parağaçay molibdenit filizinin zənginləşdirilməsi şəraitinin tədqiqi. Naxçıvan, NDU, “Elmi əsərlər” №3 (84), 2017, səh.163
 20. Получение наночастиц оксида сурьмы(III). Вопросы точных и технических наук. Сборник научных трудов, по материалам XIII международный научно-практической конференции. Journal RU, 2018
 21. Cинтез гидротермальным методом tеллуридa сурьмы (III). Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования. Сборник статей по материалам XXIII международной научно-практической конференции. Москва, № 5 (15), 2019, c. 50-56
 22. Qarayev Ə.M., Quliyev R. Darıdağ sürmə filizindən sürmə metalının alınması şəraitinin araşdırılması. // Naxçıvan, NDU, “Elmi əsərlər”, Təbiət və tibb elmləri seriyası, №3 (100), 2019, s. 141-145

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35

Vəzifəsi
Elmi katib

Mobil tel.
(+994 55) 914 54 54

Xidməti tel
(+994 36) 550 12 65

E-poçt
ahmedgaraev@mail.ru