AMEA Naxçıvan Bölməsi

Zülfiyyə Kamil qızı SalayevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
16.10.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2417.01
Botanika
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zanbaqkimilərin və Süsənkimilərin biomüxtəlifliyi, introduksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

99

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

13

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5

Əsas elmi nailiyyətləri

   Aparılan çoxillik tədqiqatlar zamanı Zanbaqkimilərə aid 27 növ, 3 variasiya, Süsənkimilərə aid 24 növ, 10 variasiya müəyyən edilmişdir ki, bunlardan 5 növ və 1 variasiya Muxtar Respublika üçün ilk dəfə verilmişdir. Hər iki fəsiləni əhatə edən 10 cinsə aid 51 növün təyinedici cədvəlləri tərtib edilmişdir. Formasiyaların və assosasiyaların təsnifatı verilmiş və 21 növün yeni yayılma arealı ilk dəfə göstərilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxcıvan MSSR-da geofitlərin üstün olduğu subalp çəmənləri və onların təsərrüfat əhəmiyyəti //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Məruzələr, çild XLIV, tom 11 Bakı, 1988, s. 65-67
 2. Naxçıvan MR florasında Zanbaqçiçəklilər (Liliaceae Yuss.) fəsilələrinin sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, cild, XXVI, Bakı, 2006, s. 458-461
 3. Naxçıvan MR florasında Süsənkimilər fəsiləsinin (İricaceae Juss.) sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məruzələr, № 1-2, Bakı, 2007, s. 55-58
 4. Naxçıvan MR florasında Zanbaqkimilərin (Liliaceae Yuss.) bioekoloji xüsusiyyətləri //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər, Bakı, Elm, 2007, № 1-2, s. 35-41
 5. Naxçıvan MR florasında məhv olma təhlükəsi altında olan bəzi bitkilərin mühafizəsi haqqında İsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri Buraxılış 5 Bakı, 2009, s. 99-104
 6. Some rape species of geophytes of Nakhichivan AR, Azerbayjan //Proceedings of the IV İnternational, Young Scientisis Conference “Biodiversty, Ekologi, Adaptation, Evolution” Odesa, 2009, p. 27-28
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan tülpan (Tülipa L.) növlərinin introduksiyası //Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 senyabr, 2009, Bakı, II hissə, s. 143-147
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Laləvər (Fritillaria L) cinsinin sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Elmi Əsərləri, cild II, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2010, s. 175-179
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Hiasintkimilər fəsiləsinin (Hyacinthaceae Batsch) sistematik təhlili //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri Cild XXXI, Bakı, 2011, s. 42-45
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Ilan soğanı (Muscari Mill.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Cild 8, № 4, Naxçıvan Tusi, 2012, s.135-142
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında zəfəran (Crocus L.) cinsinin taksonomik tərkibi və təyinedici açarı //Botnika bağlarında və Dendroparklarda Landşaft Memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr, 2013, Bakı, s. 355-360
 12. Azərbaycanda Tulipa L. cinsi //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləri Cild XXXIII, Bakı, 2013, s. 17-19
 13. Yemişan cinsinin (Crategus L.) nektarlı bitkiləri //Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Regional arıçılığın inkişaf perspektivləri Elmi-praktik konfrans Naxçıvan, 2014, s. 104-110
 14. Naturally spreading of the Hyacinthaceae Batsch. in the altitude zones of the Nakhchivan Autonomous Republic flora of Azerbaijan //International journal of multidisciplinary research and development Volume 2 issue 9 part c, 2015, Download, 49-154
 15. Горностепной растительности Нахчыванской Автономной Республики Азербайджан İSSN: 2308-6009 Научный журнал Инновации в науке №5 (66) Новосибирск 2017, с. 9-13
 16. Новые, редкие виды сем. Касатиковые флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и вопросы их охраны IF.: 2,13. ж. Проблемы современной науки и образования. Москва, Изд. во Проблемы науки, 2018, № 20, c. 13-17
 17. Новые и редкие виды растений сем. Лилейные флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и вопросы их охраны General IF. j. Scientific Light. Wroclaw, Poland, Vol. 1., 2018, № 20, с. 7-10
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Zümrüdçiçəyi Scilla L. cinsinin bioekoloji xüsusiyyyətləri Müasir təbiət və iqtisad elmləri mövzusunda 03-04 may 2019-cu ildə Gəncə şəhərində keçirilən Beynəlxalq elmi konfransın materialları, GDU, 2019, II hissə, s. 74-76
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Liliidae yarimsinifinə daxil olan bitkilərin coğrafi elementləri ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2019, № 3, s. 14-17

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
AMEA Botanika Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k., 10

Vəzifəsi
Aparıcı elmi işci

Mobil tel.
(+994 51) 807 58 59

Xidməti tel
(+994 36) 545 01 99

E-poçt
zulfiyya.salayeva60@mail.ru