AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Əlövsət Vəli oğlu İbrahimovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, Yuxarı Remeşin kəndi

Təvəllüdü
27.04.1966

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)

Elmi dərəcəsi
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı


3110. 02
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi, yemlərin texnologiyası
Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qoyunların selenə olan tələbatı və selenin qoyunların məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
12

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
2

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
1

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ilk dəfə olaraq Selenin Balbas cinsli qoyunların məhsuldarlığına təsirini öyrənmiş, natrium selenitin qoyunlara verilməsi üçün optimal normanı yəni yem payının 1 kq quru maddəsi hesabı ilə 0,12 mq miqdarı müəyyən etmiş və müxtəlif fəsiləyə aid olan yem bitkilərinin tərkibində mis, sink, manqan, kobalt, yod və selenin miqdarını öyrənmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Heyvanların məhsuldarlığının yüksəldilməsinin yem rasionundan asılılığı // Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri Təbiət elmləri və tibb seriyası. 2010, № 2(31) Səh. 87-89
 2. Naxçıvan MR-də ikiqanadlılar dəstəsi, milçəklər yarımdəstəsinin bəzi nümayəndələrinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. 2011 №3, (27) Məktəb nəşriyyatı-2011 Səh. 88-91
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Balbas cinsli qoyunların məhsuldarlığına natrium selenitin (Na2 SeO3 ) təsiri // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər təbiət və texniki elmlər seriyası Cild, 7 №7 Naxçıvan-2011. səh.209-213
 4. Действие селена на некоторые биохимические показатели балбасской породы овец Аграрная наука-сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / VIII Международная научно-практическая конференция (6-7 февраля 2013 г. ). Барнаул: РИО АГАУ, 2013 с. 164-166
 5. Yem payında yemlərin həzm olunmasına selenin təsiri // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi XXİV cild. “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2013 s.302-304
 6. Влияние натрий селенита на плодовитости породы балбасских овец в условиях Нахчыванской АР Азербайджана // Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета, Барнаул, 2013 № 8. с .67-69
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində toğluların natrium selenitlə yemləndirilməsinin bəzi nəticələri // Azərbaycan Aqrar Elmi. Bakı,”Tərəqqi” MMC-nin mətbəəsi. 2013, № 3 (230) səh. 202-203
 8. Selen mikroelementinin toğluların qanının morfoloji tərkibinə və bəzi məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri/ Naxçıvan Dövlət Universiteti Kənd təsərrüfatının inkişafı reallıqlar və perespektivlər Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 15-16 may Naxçıvan-2015 səh. 110-112
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının boz torpaqları şəraitində tərəvəz noxudunun optimal səpin müddəti / “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” Respublika Elmi konfransı 8 aprel-2019 Naxçıvan səh-151-154
 10. Balbas cinsli quzuların böyümə və inkişafına quru çəmən otu ilə yemləmənin təsiri/ “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” Respublika Elmi konfransı 8 aprel-2019 Naxçıvan səh. Səh. 251-253
 11. Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənlik və yüksək dağlıq zonasında bal məhsuluna invertaza və katalaza fermentinin təsiri / V Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı 24-25 may 2019-cu il Naxçıvan 28-32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universiteti - 2008-2017

Təltif və mükafatları
“Tərəqqi” medalı - 2015

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan şəhəri, Babək k.10

Vəzifəsi
Böyük elmi işçi

Mobil tel.
(+994 51) 672 33 84

Xidməti tel
 

E-poçt
alovsatibraimov@mail.ru