AMEA Naxçıvan Bölməsi

Qorxmaz Mansur oğlu HüseynovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, Kükü kəndi

Təvəllüdü
05.01.1972

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı02.00.04
Fiziki-kimya
Tl-S-Halogen sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

177

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

73

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

Əsas elmi nailiyyətləri

   DTA, RFA və mikroquruluş analiz üsulları, həmçinin mikrobərkliyin və EHQ-nin ölçülməsi ilə aparılan kompleks tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə Tl-S-Halogen (Hal – Cl, Br, İ) sistemlərində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri müəyyən edilmiş, hər üç sistemin faza diaqramının bir sıra poltermik kəsikləri, 300 K temperaturda izotermik kəsikləri, Tl-TlCl(Br)-S sistemlərinin isə həm də likvidus səthlərinin proyeksiyaları qurulmuş, bütün fazaların kristallaşma sahələri sərhədləndirilmiş, non- və monovariant tarazlıqların tipləri və koordinatları təyin edilmişdir. Tl-S-Halogen (Hal – Cl, Br, İ) sistemləri üzrə alınmış üçlü birləşmələrin termodinamik parametrləri təyin edilmişdir. Hidrokimyəvi və hidrotermal metodlarla gümüş və misin bəzi elementlərlə (As, Sb, İn, Sn və s. ) əmələ gətirdiyi üçlü sulfidlər sintez edilmiş, su və üzvi həlledici mühitlərində onların nazik təbəqələri və nanostrukturları alınmış, onların bir sıra fiziki-kimyəvi parametrləri və mikromorfologiyası öyrənilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Бабанлы М.Б., Садыгов Ф.М., Гусейнов Г.М. Фазовые равновесия в системе Тl–ТlBr–S. // Журнал неоргани¬чес¬кой химии, М., 2006, т. 51, №5, с. 876-879
 2. Бабанлы Д.М., Юсибов Ю.А., Гусейнов Г.М. Электрохимическое исследование халькогалогенидов таллия и фаз переменного састава на их основе. / Матер. III Всерос. конф. «Физико-хими-чес¬¬кие процессы в кон¬ден¬сированном состоя¬нии и а межфазных границах», ФАГРАН-2006, в Воронеж, т.2, с. 487-488
 3. Бабанлы М.Б., Бабанлы Д.М., Гусейнов Г.М., Садыгов Ф.М. Фазовые равновесия в системе Тl–TlCl–S. // Химические проблемы, 2007, №2, с. 241-246
 4. Гусейнов Г.М., Алиев З.С., Бабанлы Д.М. Фазовые диаграммы и термодинамические свойства систем Тl-Х-Г и Bi-Х-I (Х=Сl, Se, Те; Г=Cl, Br, I). // XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 2007, Т. 2, с. 84
 5. Гусейнов Г.М., Садыгов Ф.М., Бабанлы Д.М. Взаимодействие ТlCl с сульфидами таллия. // Вестник БГУ, Серия естеств. наук, 2007, №1, с. 24-27
 6. Бабанлы М. Б.Бабанлы Д. М., Гусейнов Г.М., Садыгов Ф.М. Термодинмические свойства соединений Тl6SCl4 и Тl6SBr4. // Жур. химич. пробл., Баку, 2008, №1, с. 24-28
 7. Бабанлы М.Б., Бабанлы Д.М., Гусейнов Г.М., Садыгов Ф.М. Твердофазовые равновесия в системе Tl-TlI-S и термодинамические свойства соединения Tl6SI4. // Азерб. хим. журн., 2008, №2, с.63-67
 8. Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М., Садыгов Ф.М, Бабанлы М.Б. Термодинамические свойства и области гомогенности Тl6SCl4 и Тl5Se2Cl. // Неорган. матер., М.,2009, т.45, №2, с.165-170
 9. Hüseynov Q.M. Tl–S–Halogen sistemlərində faza tarazlıqları və aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi. Nax. Özəl Unuversitetinin Dizayn və poliqrafiya mərkəzi, 2014., 175 s.
 10. Гусейнов Г.М. Фазовые равновесия в системе Tl-TlCl-S. // International scientific journal «Science and world», №1(17), 2015, vol.1, p.53-58
 11. Гусейнов Г.М. Взаимодействия TlCl с сулфидами таллия// Матер. Межд. Симпозиума «Новые материалы и технологии в условиях Арктики», Якутск, 2014, с.290-293
 12. Гусейнов Г.М. Получение Ag8SnS6 в среде диметилформамида.// Матер. Межд. научн. конф. «Полифунк¬цио¬нальные химические ма¬те¬риалы и техноло¬гии», Томск, 2015, с.74-76
 13. Юсибов Ю.А., Гусейнов Г.М., Алвердиев И.Д., Бабанлы М.Б. Новые фазы переменного состава в системе Cu-Ag-Ge-S. // Матер. Межд. научн. конф. «Полифункциональные химические материалы и технологии», Томск, 2015, с.216-218
 14. Гусейнов Г.М. Исследование получения наночастиц тиостаннатов серебра. // Тезисы докладов XXV Российской мол. науч. конф., посвяш. 95-летию основании Уралского университета, Екатиринбург, УрФУ, 2015, с.342-344
 15. Гусейнов Г.М. Получения CuSnS3 в среде этиленгликоля. // Жур. «ФЕН-НАУКА», Бугульма, 2015, с.6-7
 16. Гусейнов Г.М. Получения наночастиц Ag2SnS3 в среде этиленгликоля. // XII Всероссийская конф. с межд. участием «Проблемы сольватации и комплес¬образования в растворах. От эффектов в растворах к новым материалам», г. Ива¬но¬во, с.249
 17. Гусейнов Г.М. Получения соединения в системе AgNO3-SnS2-C2H4(OH)2. // «Ccience and world» International scientific journal, №4(32), 2016, Vol.1, p.87-89
 18. Гусейнов Г.М. Получение соединения Ag8SnS6 в среде диметилформамида. // Вестник Томского Государственного Университета, 2016, с.29-33
 19. Гусейнов Г.М. Получения тиогерманатов в системе AgNO3-GeS2- C2H4(OH)2. // XXVI Российский мол. конф. посвященной 120-летю со дня рожд.ак. Н.Н. Семенова, Екатеринбург, 2016, с.371-372
 20. Гусейнов Г.М. Получение соединений Cu2GeS3 И Cu8GeS6 в среде диметилформамида. // «Ccience and world» International scientific journal, №6(34), 2016, Vol.1, p.73-76>
 21. Гусейнов Г.М., Иманов Г.А. Получения наноразмерного соединения Sb2S3. // «Международный журнал прикладных и фундаменталных исследования», 2016, №1, (часть 2), с. 296-299. ISSN 1996-3955. IP – 0,847
 22. Hüseynov Q.M. Gümüş və onun birləşmələri. “Naxçıvan” Unversiteti “Nuh” nəşriyyatı, 2016., 240 s.
 23. Hüseynov Q.M. Nanomaterialların alınma metodları. Naxçıvan “Əcəmi” nəş., 2017, 256 s.
 24. Гусейнов Г.М., Сулейманова Т.И. Получение соединений AgAsS2 и Ag3AsS3 гидротермальным методом. // «Международный журнал прикладных и фундамен¬талных исследования», Москва «Академия естес¬тво¬знания» 2017, №3(2), c.228-231. İSSN 1996-3955, İP-0,847
 25. Huseynov G.M., Obtaining compounds Sb2Se3 and As2Se3 by borohydride method. // “Science and world” International scientific journal, Volgograd 2017, №5(45), Vol. 1, p.27-31, ISSN 2308-4804, IP-0,325
 26. Huseynov G.M. The obtaining compounds of AgInS2 and AgIn5S8 by hydrochemical method. // V Международный научно-практической конф. «European scientific conference», Пенза МЦНС «Наука и просвещение» 2017, с. 42-45. ISBN 978-5-906873-61-3
 27. Huseynov G.M. The obtaining of compounds Cu2Sn3S7, Cu2SnS3 and Cu4SnS4 by hydrochemical method. // “Eoropean journal of natural history”, Moskow, 2017, №4, p. 13-17. ISSN 3905-4972, IP-0,864
 28. Huseynov G.M., Mammadova N.A., Imanov H.A. Preparation of compound CuSbS2 and Cu3SbS3 hydrothermal method. // AMEA “Xəbərlər” 2017, №2, s. 29-34
 29. Huseynov G.M., İmanov H.E., Cafarli M.M. Investigation of synthesis and thermodynamic properties of silver thiostannates in water and ethylen glycol condition. // European journal of natural history № 4, Moskow, 2018, p. 17-22, İSSN 2073-4972, İF 0,527
 30. Babanly D.M., Aliyev Z.S., Asadov S.M., Tagiyev D.B., Huseynov G.M. The phase equilibria in the system and electrical prorerties of the Tl6SJ4 and TlS compounts. // Journal of Alloys and Compounds, V. 776, 2019, P. 495-503. İF 3,776. ELSEVİER, ISSN: 0925-8388
 31. Huseynov G.M., Kazımov M.H. Hidrokimyəvi metodla Cu1-xİnxSy və Cu1-xİnxS1-y tərkibli nazik təbəqələrin alınması. // AMEA Fizika İnst., Energetikanın problemləri jurnalı, 2019, №1, s. 50-56
 32. Huseynov G.M., İmanov H.E. Investigation of acquisition of triple sulfurs from Pb(CH3COO)2-Na3AsO4-H2S-H2O system by hydrochemical method. // Journal of Turkish Chemical society Chemical engineering, 3(2), 2020, p. 35-40

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 55) 850 36 72

Xidməti tel
 

E-poçt
huseynli72@list.ru