AMEA Naxçıvan Bölməsi

Firudin Həsən oğlu RzayevAnadan olduğu yer
Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Xoşkeşin kəndi

Təvəllüdü
21.12.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (indiki Slavyan Universiteti)

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı57.06.01
Filologiya
Əlincə çayı vadisi toponimlərində türk layı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

183

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

25

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan toponimik sistemində e.ə. VI-I minilliklərlə bağlı etnooykonimlər qədim türk sözlükləri Böğazköy, Eblait, Assur, Axiyava, Hett, Urartu yazılarına istinadən müəyyənləşdirilmiş və etimolojii zahları vermişdir. Qədim Naxçıvan ərazisi-Naxər ölkəsinin e.ə. VI-I minilliklərə aidliyi Misir firounu III Tutmosun salnamə yazıları və antik müəlliflər Herodot, Ammian Marseli, Strabon, İosif Flavi, K.Ptolomey və b.,) əsasında dəqiqləşdirilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi. Bakı: Nurlan, 2006, 240 s.
 2. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən (e.ə. VI-III minilliklər), I c. Bakı: ADPU, 2013, 529 s.
 3. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən (e.ə. II-I minilliklər), II c. Bakı: ADPU, 2017, 588 s.
 4. Naxçıvan makrotoponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı: ADPU, 2019, 244 s.
 5. Naxçıvan ensiklopediyası I cild. Naxçıvan 2005, 361 s. (həmmüəllif)
 6. Naxçıvan ensiklopediyası II cild. Naxçıvan 2005, 381 s. (həmmüəllif)
 7. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. Naxçıvan 2008, 521 s. (həmmüəllif)
 8. Naxçıvan tarixi. I c. Naxçıvan: Əcəmi, 2013,452 s. (həmmüəllif)
 9. “Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan” Tarixi, coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan: Əcəmi NPPB, 2017, 462 s. (həmmüəllif)
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. II cild. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 384 s. (həmmüəllif)
 11. M.ö. minilliklər Naxçıvan əhalisinin etnogenezində qədim Türükkü boyları// Bilimsel Eksen, № 1. Ankara: BRC Basım Evi, 2100, s. 119-127, 184 s.
 12. Naxçıvanlıların etnogenezi tarixində proto As türkləri (Naxçıvan etnooykonimləri əsasında).//Humanitar və Təbiiyyaat elmlərinin aktual problemləri. ISSN 2073-0071. Moskva: Litera, 2012 s. 132-136, 279 c.
 13. Naxçıvanlıların etnogenezi tarixində Naxər türkləri//Avropa xalqlarının qədim etnik tarixi. Kiyev: VAK Ukraina 2013, № 41, ISSN 2309-9356, с. 132-136, 279 с.
 14. Mixi yazı və tədqiqatlarda Hürrü türkləri və Naxçıvan ərazisi// Dünya və Elm № 7 (35), Krasnoyarski: Elmi Məlumatlar Mərkəzi, 2016, Том 2, № 7 (35), s.1446-1464, 1511 s. İmpakt-faktorlu jurnal
 15. Naxçıvanda e.ə. yaşamış As, Naxər, türükləri ilə bağlı etnooykonimlər.// Humanitar və dəqiq elmlərin aktual № 07 (iyul) II bölmə, Moskva: Litera 2017, s. 40-45, ISSN 2073-0071
 16. Qədim mənbələrdə Kəngərlər və onların Naxçıvandakı izləri//Türk araşdırmaları/Ədəbiyyatda rus dili araşdırmaları jurnalı (Nəşriyyatçı: Teylor &Fransis), 19-cu cild, 2018, 3-cü buraxılış, s.121-127
 17. Naxçıvanda prototürklər və onların tarixi köçləri// Ukraina Milli Universitetinin Şərqi Vladimir Elmi kafedrası. Virtus. Elmi əsərləri İmpakt faktorlu jurnalı. 24, May, 2018, с. 149-153, 238 s. ISSN 2410- 4388
 18. Hıfzının ana yurdu Kağızman isminin tarihi ve etimolojik acımı/Ölümünün100 yilinda kağizmanli Hifzi. (7- 09 Nisan 2018 uluslararasi sempozyumunun bildirileri). İstanbul:Topkapı/Akademi Ajans Matbaa Davutpasa Mahallesi Güven Merkezi No: 230, 2018,s. 566-570, 888 s.
 19. Əski yazılarda kuti, lulubi türkləri və onların Naxçıvan, Iğdır yer adlarında izləri//Tarih ve kültür ekseninde Orta Aras havzası Uluslararsı sempoziumu (17-19 kasım, 2016 Nahçıvan). Ankara: Atatürk araştırma merkezi Tusi, 2018, №1, s. 539-555
 20. Qədim Naxçıvan xalçalrinda prototürk damğa, yazi işarələrivə islam mədəniyyəti əlamətləri/ Naxçıvan: İslam mədəniyyətinin paytaxtı. (07-08 sentyabr 2018-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları) Naxçıvan: Əcəmi, 2019, s.109-115, 158 s.
 21. Naxçivanda m.ö. yaşamiş Partagen prototürkləri ilə bağli etnooykonimlər//Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2 (110). Bakı: BDU Filfak, 2019, 370148, Z.Xəlilov, 23, İSSN 2218-7588, E- İSSN 2219-5513, s.108-111, 476 s.

Pedaqoji fəaliyyəti
 1. Culfa rayon Xoşkeşin kənd orta məktəbində müəllim - 1977-2004;
 2. Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbayca dili müəllimi - 2004-2015.

Təltif və mükafatları
 1. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Fəxri Fərmanı - 2018;
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsində "İlin Alimi" - 2018.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
"Onomastika" şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 464 82 98

Xidməti tel
 

E-poçt
firudinrzayev@gmail.com