AMEA Naxçıvan Bölməsi

Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyasında vakant böyük laborant vəzifəsi üçün müsahibə proqramı


21.09.2022 / 09:45Elanlar1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili.
2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər.
3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:

• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
• Bölmənin vəzifələri;
• Bölmənin funksiyaları;
• Bölmənin hüquqları;
• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.
4. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı
5. Kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi tarazlıq haqqında anlayış
6. Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri
7. Analitik kimyanın predmeti və vəzifələri
8. Kimyəvi elementlərin dövri sistemi və atomun quruluşu
9. Suyun fiziki və kimyəvi xassələri
10. Təbiətdə su dövranı
11. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tarazlıq sabiti
12. Buger-Lambert-Ber qanunu, qanundan çıxan nəticələr
13. Kationların ekstraksiya üsulu ilə ayrılması
14. Analitik kimyada sorbsiya prosesləri
15. Məhlulların qatılıqlarının ifadə üsulları
16. Zәif və qüvvәtli elektrolitlәr
17. Yeraltı suların təsnifatı
18. Yetraltı suların fiziki-kimyəvi özəllikləri

 

Ədəbiyyat

  1. Ə.B.Əliyev, Ş.S.Əhməd. Analitik kimya. Bakı, 2014, 213 s.
  2.  А.Э.Verdizadə, N. А. Verdizadə. Analitik kimya. Bakı, 2002, 624 s.
  3.  Abbasov Ə., Məmmədova F., Heydərova F. Təbii suların geokimyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma xüsusiyyətləri. Naxçıvan, Əcəmi, 2015, 286 s.
  4.  А.Т.Пилипенко, И.В.Пятницкий. Аналитическая химия. Москва: Химия, 1990, Том 1, 480 с.
Müsahibənin oktyabr ayının III ongünlüyündə keçirilməsi  nəzərdə tutulub.