AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Məmməd Hüseynəli oğlu HüseynəliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
09.07.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı01.04.10 (hazırda 2220. 01 yarımkeçiricilər ixtisası)
Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası
CuİnS2 yarımkeçirici birləşməsinin fotoelektrik, optik və elektrik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

98

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

19

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

6 patent

Əsas elmi nailiyyətləri

   Kimyəvi çökdürmə yolu ilə Cd(S,Se), Pb(S,Se) birləşmələrinin nazik təbəqələrinin alınması və tədqiqi. “Graphical Analisys” proqramının ellipsometrik ölçmələrə tətbiqi ilə kritik nöqtələrin tapılması.


Elmi əsərlərinin adları
  1. M.H.Huseynaliyev. “Investigation of transformation processes of CdS thin films to CdTe” / 9th International conference on Technical and Physical Problems on Electrical Engineering, (ICTPE - 2013), Isik Universitу, Istanbul, Turkeу, 2013, pp 314-316
  2. O.R.Əhmədov, M.H. Hüseynəliyev, N.M.Abdullayeva, X.N. Xəlilova, N.A.Qasimov ”Spektroskopik ellipsometriya ölçmələrinin tədqiqində ”Graphical analysis“ proqraminın tətbiqinin üstünlükləri” // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin Xəbərləri, 2015 №5 s.100-103
  3. O.R. Akhmedov, M. H. Huseynaliyev, N. A. Abdullaev, N.M. Abdullaev, S. S. Babaev and N. A. Kasumov “Optical Properties of PbS Thin Films“ // Semiconductors, 2016, Vol. 50, No. 1, pp. 50–53
  4. M. Hüseynəliyev. Yarimkeçiricilərdə kritik nöqtələrin müxtəlif hallari üçün kompleks dielektrik funksiyasinin spektral asililiqlarinin müqayisəsi / Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinə həsr olunan “Kondensə olunmuş hal fizikasının müasir tendensiyası (MT CMP 2018)” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AJP Fizika, vol. XIV, №3, sec. Az, pp.101-103
  5. M.H. Huseynaliyev, M.A. Nuriyev Optical properties of thin PbS films obtained by chemical bath deposition and silar methods / 14th International Conference on “Technical and Physical Problems of Electrical Engineering” (ICTPE-2018), Nakhchivan, Azerbaijan, 15-17 October 2018, pp. 77-79
  6. М.Г. Гусейналиев, С.Н. Ясинова, Д.Н. Джалилли, С.И. Мехтиева Оптические свойства и критические точки наноструктуриро-ванных тонких пленок PbSe // Физика и техника полупроводников, 2020, том 54, вып. 6 ст. 527-530

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76

Vəzifəsi
Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 50) 428 36 81

Xidməti tel
 

E-poçt
mamedhuss@ mail.ru