AMEA Naxçıvan Bölməsi

Bayram Zülfüqar oğlu RzayevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayon, Kültəpə kəndi

Təvəllüdü
21.03.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi
Kimya elmləri doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adıAnalitik kimya
Ammonium tetrarodanodiamminxromat kompleks duzu ilə palladiumun miqdari təyini

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2303.01
Qeyri-üzvi kimya
Arsen və sürmənin oksid, sulfid, selenidlərinin və bir sıra tiobirləşmələrinin yeni alınma metodlarının işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

40-ı kitab və monoqrafiya olmaqla ümumilikdə 400 elmi əsər

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

150

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

20

İstinadlarının sayı

300

Kadr hazırlığı:
 • fəlsəfə doktorlarının sayı
 

5  

Əsas elmi nailiyyətləri

Arsen, sürmə, qalay, indium və molibdenin üçlü halkogenidlərinin verilmiş ümumi reaksiya əsasında su məhlullarından alınması metodları işlənib hazırlanmış, yerli mineral xammal əsasında 19 patent alınmış, mumiyalamanın texnologiyası tərəfimizdən açılmış, elmin populyarlaşdırılması üzrə 65-ə qədər məqalə yazılmış, Naxçıvan MR-in mineral sərvətlərinə aid monoqrafiya işlənib hazırlanmış, bəşəri dühalar-ibn Sina və Nəsirəddin Tusinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş monoqrafiyalar yazılmışdır. Yer kürəsində su miqdarının sabitliyi qanun kəşf edilmiş, üçvalentli sulfidlərə ağır metalların suda həll olan duzları ilə təsir etməklə üçlü halogenidlərin alınması reksiyası işlənib hazırlanmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Sürmənin tiobirləşmələrinin kimyasına dair yeni tədqiqatlar. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2002, 112 s.
 2. Arsenin kükürdlü birləşmələri sahəsində yeni tədqiqatlar. Bakı, Elm, 2002, 96 s.
 3. Mumiyalamanın sirri. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2002, s. 96
 4. Qeyri-su mühitində titrləmə. Bakı, Elm, 2003, 112 s.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral sərvətləri və onların istifadə perspektivləri. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2003, 88 s.
 6. Azərbaycanca-rusca ingiliscə dəri və xəzin kimyası və texnologiyasına dair lüğət. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2006, 123 s.
 7. Количественное определение палладия комплексной солью Рейнеке. Ваку, АГПУ, 2009, 96 s.
 8. Dəri texnologiyası. Bakı, ADPU 2009, 192 s.
 9. Bənzərsiz düha-Hüseyn ibn Abdulla...ibn Sina (Avisenna) Bakı, ADPU 2009, 144 s.
 10. Molibden. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2010, 160 s.
 11. İndium.Naxçıvan, Tusi. 2012, 165 s.
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2013, 404 s.
 13. Flotasiya. Bakı, ADPU, 2013, 201 s.
 14. Bəşəri düha: Mühəmməd İbn Mühəmməd İbn Həsən – Nəsirəddin Tusi. Bakı, ADPU, 2014, 344 s.
 15. Kimya tarixi (I cild). Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2015, 512 s.
 16. Kimya tarixi (II cild). Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2015 , 520 s.
 17. Əlvan rəngli daşlar. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2017, 464 s.
 18. Xörək Duzu təbiətin bəşəriyyətə töhvəsidir // Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2018 , 186 s.
 19. Alüminium və dəmir. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2018, 224 s.
 20. Dmitri İvanoviç Mendeleyev. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2018, 208 s.
 21. Kimya refeormatoru: Antuan Loran Lavuazye. Naxçıvan, Əcəmi NPB, 2020, 152 s.
 22. Qısa kimya ensiklopediyası. Naxçıvan “Əcəmi” Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi 2020, 376 s.

Təltif və mükafatları
 1. “Похвальный лист” 16 oktyabr 1959;
 2. “Благодарственная Грамота”25 fevral 1971;
 3. “Удостоверение”23fevral 1977;
 4. “Удостоверение”10 mart 1981;
 5. "Благодарственная Грамота” 27 may 1981 ;
 6. “Почетная Грамота” Naxçıvan Elm Mərkəzinin yaradılmasının 10 illiyi və elmi işlərində nailiyyətlərinə görə  31 mart 1983;
 7. "Благодарственная Грамота” 10 fevral 1987;
 8. “Медаль”АН Азербайджанской СССР совет ветеранов войны и труда;
 9. “Почетная Грамота” səmərəli elmi fəaliyyəti və anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə  17 mart 1991;
 10. Fəxri Fərman” AMEA-nın 60 illiyi münasibəti ilə əlaqədar 11 yanvar 2006;
 11. "Fəxri Fərman” səmərəli elmi fəaliyyətinə və anadan olmasının 70 illiyi münasibəti ilə 28 mart 2011;
 12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Fərdi təqaüdçüsü” 2016.
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
İcraçı direktor

Mobil tel.
(+994 70) 070 973 55 49

Xidməti tel
(+994 36) 550 12 64

E-poçt