AMEA Naxçıvan Bölməsi

Surə Əli qızı RəhimovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
28.01.1986

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2432.01
Bioloji ehtiyatlar
Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Capparaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və fitokimyəvi tərkibi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

41

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

6

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında ilk dəfə olaraq Kəvərkimilər - Capparaceae Juss. fəsiləsi ətraflı şəkildə tədqiq edilmiş, həyata keçirilən sistematik dəyişikliklər araşdırılmış, fitokimyəvi tərkibi ilk dəfə olaraq öyrənilmiş, növlərin efir yağları, üzvi turşuları, flavonoid və karotinoid tərkibi müasir tədqiqat üsulları vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Əsas elmi fəaliyyəti bitkilərin fitokimyəvi tərkibinin öyrənilməsi, onlardan bioaktiv birləşmələrin alınması və istifadə imkanlarının araşdırılmasından ibarətdir. Aparılan elmi araşdırmalar zamanı bir sıra fəsilələrə aid bitkilərin tərkibində antosianlar, karotinoidlər, ümumi flavonoidləri, fenollu birləşmələri aşkar etmiş və antioksidant aktivliyi təyin edilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Capparaceae Juss. və Cleomaceae Bercht. et J.Presl. Bakı: Ecoprint, 2019, 103 s. (həmmüəllif)
 2. Mədəni bitkilərin mənşəyi, Naxçıvan, “Əcəmi” PB, 2018, 304 s.(həmmüəllif)
 3. Biomorphologic and therapeutic features of Capparis herbacea L. species in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс].–Краснодар: КубГАУ, 2017. – №04(128). – IDA [article ID]: 1281704034. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/04/pdf/34.pdf, 0,5 у.п.л.ИМПАКТ-ФАКТОР, РИНЦ=0,346, c. 466-473
 4. Distribution zones, biomorphologic and therapeutic features of species included in Capparaceae Juss. family in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, International Journal of Botany Studies, ISSN: 2455-541X, Impact Factor: RJIF 5.12, Vol.2, Issue 2, March 2017, p. 4-6 (həmmüəllif)
 5. Analysis of essential oil of Capparis spinosa L. (Capparaceae Juss.) spread in the area of Nakhchivan Autonomous Republic, XVII Международная научно-практическая конференция “Eurasiascience”, Russian science in the Modern World. 2018, c. 14-16
 6. Essential oil of Capparis spinosa L. distribution in the area of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 29 ноября 2019 г. Том 1, c. 184-189
 7. Антоцианы плодов Rubus caesius L. / В мире научных открытий: Материалы XII Международной научно-практической конференции, Москва, 2014 с. 6-10 (həmmüəllif)
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Capparaceae juss. fəsiləsinə daxil olan Capparis herbacea L. növünün fitokimyəvi tədqiqi və müalicəvi xüsusiyyətləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2015, № 3, (68) s. 67-70
 9. Naxçıvan muxtar respublikası florasında Capparaceae Juss. fəsiləsi bitkilərinin yayılma zonaları və bəzi növlərinin fitokimyəvi tədqiqi// AMEA Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, № 2, s. 164-169
 10. Capparis herbacea L. (çöl kəvəri) bitkisinin yarpaq və meyvə ekstraktlarında bəzi bitki piqmentlərinin metal komplekslərinin rəngləyici xüsusiyyətləri // Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək ictimai birliyi, gənc tədqiqatçıların beynəlxalq jurnalı, Bakı 2016, s. 238-242
 11. Capparis herbacea L. (çöl kəvəri) növünün meyvə və yarpaqlarının xlorofil və karotinoidləri // Aqrar elmin inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq əməkdaşlıq, 8-ci beynəlxalq elmi praktik konfrans, I cild, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, 2016, s. 141-145
 12. Characterisation of volatile compounds by gc/ms of Capparis spinosa L. distribution in the area of Nakhchivan Autonomous Republic / Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, 26-27 oktyabr 2017, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri, s. 360-362
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış Capparis spinosa L. növünün efir yağları / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, 04-05 may 2018, Beynəlxalq elmi konfrans, II hissə, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri, s. 226-229
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin zəfəranı (Crocus sativus L.) növünün fitokimyəvi tərkibinin tədqiqi / Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, beynəlxalq elmi konfrans III hissə, Gəncə Dövlət Universiteti, 03-04 may 2019, s. 77-80

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 1. “İlin gənc alimi” (Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi) - 2019;
 2. Naxçıvan MR Gənclər Fondunun Fəxri Fərmanı - 2019.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 50) 483 76 30

Xidməti tel
 

E-poçt
sura_rahimova@hotmail.com