AMEA Naxçıvan Bölməsi

Seyfəli Həmid oğlu QəhrəmanovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, Külüs kəndi

Təvəllüdü
14.04.1947

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2417.01
Botanika
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi sututarlarının göy yaşıl və yaşıl yosunları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

109

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

19

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

3

Əsas elmi nailiyyətləri

   İlk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi sututarlarında göy-yaşıl və yaşıl yosunların biomüxtəlifliyi tədqiq olunmuş, 1999-2015-ci illərin müasir Beynəlxalq nomenklatur dəyişiklikləri: BioLib, İTİS, EOL əsasında göy-yaşıl və yaşıl yosunların taksonomik spektri tərtib edilmişdir. Naxçıvan MR-in alqoflorasının: 2 sinif, 3 yarımsinif, 4 sıra, 11 fəsilə, 6 yarımfəsilə və 18 cinsə daxil olan 61 növ, 65 növdaxili takson göy-yaşıl, 3 sinif, 1 yarımsinif, 6 sıra, 8 fəsilə, 1 yarımfəsilə və 16 cinsə daxil olan 66 növ, 67 növdaxili takson yaşıl yosunlardan ibarət olduğu aşkar edilmişdir. 41 növ, 46 növdaxili takson göy-yaşıl, 66 növ 67 növdaxili takson yaşıl yosunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 16 növ göy-yaşıl, 42 növ yaşıl yosunlar Azərbaycan Respublikasının alqoflorası üçün ilk dəfə göstərilmişdir. Tədqiqatlar zamanı 61 növ, 66 növdaxili takson göy-yaşıl, 66 növ, 67 növdaxili takson yaşıl yosunların bioekoloji, ekoloji-coğrafi xüsusiyyətləri tədqiq olunmuş, sututarların tipindən, onların yerləşdiyi hündürlük qurşaqlarından və ilin mövsümündən asılı olaraq onların yayılma qanunauyğunluqları ilk dəfə öyrənilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Qəhrəmanov S.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sututarlarının və çaylarının göy-yaşıl yosunları. Bakı: AFPoliqrAF mətbəəsi, 2016, 196 s.
 2. Qəhrəmanov S.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sututarlarının və çaylarının yaşıl yosun taksonları və onların bioekoloji, coğrafi xüsusiyyətləri. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya birliyi, 2017, 220 s.
 3. Qənbərov D.Ş., Qəhrəmanov S.H., Bayramova A.A., Novruzova E.S. İbtidai bitkilərin sistematikası. Naxçıvan-Əcəmi nəşriyyatı, 2019, 320 s.
 4. Qənbərov D.Ş., Qəhrəmanov S.H., Bayramova A.A., Novruzova E.S. İbtidai bitkilərin sistematikası dərsliyinin tədris proqramı. Naxçıvan.Əcəmi nəşriyyatı, 2019, 28 s.
 5. Кахраманов С.Г. Распространение сине-зеленых и зеленых водорослей в озерно-речных системах Нахчыванской Автономной Республики / Materiály VIII mezinárodni vědecko - praktikà konference “Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2012”. (27 ŭnora – 05 brezen 2012 roku) – Dil 29. Biologickě vědy: Praha. Publishing House “Education and Science s.r.o. – 64 stran”, стр. 10-15
 6. Кахраманов С.Г. Анализ видового состава и систематических структур альгофлоры Нахчыванской Автономной республики / Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2012» Volume 39. Nauk biologicznych.: Przemyśl. Nauka i studia - 88 str., стр. 8-19
 7. Кахраманов С.Г. Таксономическая структура и эколого-географическая характеристика сине-зеленых и зеленых водорослей Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс].–Краснодар: КубГАУ, 2014. – №01(095), s.46-57. Импакт-Фактор РИНЦ=0,346, c. 46-57
 8. Kahramanov S.H. Seasonal spreading dynamics of blue-green and green algae in the water bodies of the Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan // International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2015; 2(4): pp. 108-110, IJMRD Impact Factor: 3.762.
 9. Кахраманов С.Г. Сезонная динамика возрастания и видового состава водорослей, распространенных в водных бассейнах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Политематический «Электронный научный журнал» Башкирского Государственного Аграрного Университета. Aprel 2015, № 4, с. 1-11
 10. Qəhrəmanov S.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Batabat göllərinin yaşıl və göy-yaşıl yosunlarının taksonomik tərkibi və bioekoloji xüsusiyyətləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (təbiət elmləri və tibb seriyası), Naxçıvan: “Qeyrət”, 2017, № 3 (84), s. 103-108
 11. Кахраманов С.Г. Распространение водорослей индикаторов в загрязнённых водоемах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Scientific Light (Wroclaw, Poland), 2018, VOL 1, No 15, стр. 3-5, General Impact Factor
 12. Кахраманов С.Г. Сезонное распространение индикаторно-сапробных водорослей в водных экосистемах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Scientific Light (Wroclaw, Poland), 2018, VOL 1, No 17, pp. 25-28, General Impact Factor
 13. Seyfəli Qəhrəmanov Araz su anbarının göy-yaşıl yosunlarının taksonomik spektri və ekologiyası // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2018, Cild 14, № 4, s. 154-160
 14. Kahramanov S.H., Nasirova A.S. Epiphyte algae spread in Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) İSSN 3162-2364, vol. 2, No 33, 2018, pp. 15-18, Global Impact Factor
 15. Seyfəli Qəhrəmanov Naxçıvançayın aşağı və orta dağ qurşağında yerləşən hissəsinin alqoflorası və onun saprogen yosunları Naxçıvançayın aşağı və orta dağ qurşağında yerləşən hissəsinin alqoflorası və onun saprogen yosunları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2019, Cild 15, № 4, s. 105-110

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin üzvü

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Böyük elmi işçi

Mobil tel.
(+994 50) 758 84 82

Xidməti tel
 

E-poçt
seyfali1947@mail.ru