AMEA Naxçıvan Bölməsi

Pərviz Ülkər oğlu FətullayevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu, Cəhri kəndi

Təvəllüdü
10.05.1962

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Leninqrad Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı3103.04
Seleksiya və toxumçuluq
Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin öyrənilməsinin seleksiyada əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

84

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

28

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

   İlk dəfə olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda yumşaq buğdanın 4 növmüxtəlifliyinə aid 497 sort numunəsindən ibarət genofond yaradılmış, suvarma şəraitində onların morfoloji, bioloji, təsərrüfat və aqrotexniki xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Muxtar Respublika şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin qışadavamlığı öyrənilmiş, Graecum (19), Lutescens (22), Erythrospermum (17) və Ferrugineum növmüxtəlifliyinə aid 3 yüksək qışadavamlı sort nümunələri müəyyən edilmişdir. Muxtar Respublika şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin quraqlığa davamlılığı öyrənilmiş və 31 nümunənin quraqlığa davamlı olduğu aşkar edilmişdir. Nümunələrinin xəstəliklərə, ziyanvericilərə qarşı davamlılığı qiymətləndirilmiş, pas xəstəliyinə davamlı 73, bərk sürmə xəstəliyinə davamlı 58 və zərərvericilər tərəfindən nisbətən az zədələnən 60 nümunə seçilmişdir. Nümunələrin məhsuldarlığı və məhsuldarlıq elementləri dəqiqləşdirilmiş, standart sortlardan müsbət fərqlənən Graecum növmüxtəlifliyinə aid 28, Lutescens növmüxtəlifliyinə aid 24, Erythrospermum növmüxtəlifliyinə aid 44, Ferrugineum növmüxtəlifliyinə aid isə 6 yüksək məhsuldar sort nümunələri aşkar edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində müxtəlif kombinasiyalı bərk və yumşaq buğda hibridləri öyrənilmişdir. Bir bərk və bir yumşaq hibridi sort sınaq mətəqələrində öyrənilməsi üçün göndərilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğdanın seleksiyası və toxumçuluğu. Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2016, 162 s.
 2. Fətullayev P.Ü. və b. Naxçıvan Muxtar Respublikasının fövqəladə hallar atlası. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan-2017, 248 s. (Müəlliflər qrupunda)
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tətbiqyönümlü yabanı və mədəni qida bitkiləri. Bakı, “Ecoprint” 2019, 260 s (Müəlliflər qrupunda)
 4. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğdanın seleksiyası üçün qiymətli başlanğıc materialların yaradılması // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2007, № 4-5, s. 45-47
 5. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin quraqlığa davamlılığının öyrənilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2008, № 4-5, s. 165-167
 6. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində payızlıq yumşaq buğdanın intensiv texnologiya ilə becərilməsi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2009, № 1(26), s. 184-187
 7. Фатуллаев П.У Влияние сроков посева на зимостойкость и урожайность озимой мягкой пшеницы // Известия Дагестанского ГPУ, Естественные и точные науки, 2009, №1 (6) с. 82-85
 8. Основные сорные растения посевов озимой пшеницы и меры борьбы с ними // Известия Санкт-Петербургского Государственного Аграрного Университета, 2009, №14 с. 43-46
 9. Фатуллаев П.У. Выбор исходного материала для селекции ячменя в условиях Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Первые международные Беккеровские чтения, Волгоградский Государственный Университет, 2010, Часть I, с. 5-7
 10. Фатуллаев П.У. Выбор исходного материала Triticum aestivum L. на устойчивости абиотическим факторам в условиях Нахчыванской Автономной Республики / International Conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate change”, Baku, 2011 pp. 202-203
 11. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində gübrə və herbisidlərin payızlıq buğdanın məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri // Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, № 2, s. 105-112
 12. Fətullayev P.Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda sort nümunələrinin vegetasiya dövrünün tədqiqi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: NDU, Qeyrət 2013, №1 (49), s. 60-64
 13. Фатуллаев П.У. Изучение сортообразцов ячменя в условиях Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Ресурсосберегающие технологии в луговом кормопроизводстве, Материалы Международ-ной научно-практической конференции посвященной 100-летию кафедры луговодства, Сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 2013, с. 245-249
 14. Фатуллаев П.У. Полегание как лимитирующий фактор получения высокого урожая пшеницы в условиях Нахчыванской Автономной Республики / Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», - 2014. Том 26. Селско стопанство. Ветеринарна наука. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 96 стр. с.28-32
 15. Фатуллаев П.У. Зимостойкость - основной признак высокой урожайности озимой пшеницы в условиях Нахчыванской автономной республике Азербайджана / XI Международной научно-практической конференции «Фундаментальная и прикладная наука - 2015» Şeffild, s. 15-18
 16. Фатуллаев П.У. Изучение показателей качества гибридов твердой пшеницы в условиях Нахчыванской Автономной Республики // Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway, 2017, № 3, part-1, p. 34-37
 17. Фатуллаев П.У. засухи на компоненты урожая гибридов твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) в условиях Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // The scientific method, Warszawa, Poland 2017, №4 (4), c. 7-12 ISSN 2301-2048
 18. Фатуллаев П.У. Болезни как лимитирующий фактор для получения высокого урожая озимой мягкой пшеницы в условиях Нахчыванской Автономной Республики // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice http://www.bulletennauki.com Т. 4. №12. 2018. S. 278-284
 19. Фатуллаев П.У. Изучение болезни ячменя в условиях Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». Июль 2019 г. № 52, Часть 3 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2019, с. 63-68.
 20. Фатуллаев П.У.Изучение сортов ячменя по качеству зерна в условиях Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Бюллетень науки и практики - научный журнал, № 6, 2019, с. 145-152
 21. Фатуллаев П.У. Загрязнение окружающей среды в сельском хозяйстве и пути ее защиты. Magyar Tudomаnyos Journal (Budapest, Hungary), № 38 (2020), c. 13-16

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
AMEA Naxçıvan Bölməsində “İlin alimi” - 2015

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 76

Vəzifəsi
Dənli, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 50) 687 68 35

Xidməti tel
 

E-poçt
p_fatullaev@mail.ru