AMEA Naxçıvan Bölməsi

Cabbar Sərdar oğlu NəcəfovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
11.04.1971

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Kirovoqrad Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırma İnstitutu

Elmi dərəcəsi
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı3103.07
Aqrar
Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının təsərrüfat-texnoloji və biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi


 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

55

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

   Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış qiymətli üzüm sortları toplanılmış, kolleksiya – tarla bağı salınmış, həmçinin 178 sortdan ibarət azyayılan üzüm sortlarının genofond zənginliyi aşkar edilmiş, itirilmə təhlükəsi aradan qaldırılmış, 20 yeni sortun biomorfoloji və təsərrüfat texnolji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, emal istiqamətləri təyin edilmiş, ən əsası mənfur ermənilərin bu sortların mənimsənilməsinə qarşı mübarizə aparılmışdır. Bu iş davam etdirilir və sonuna kimi də aparılacaqdır.

   Aqrar elmlər doktoru Varis Quliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ampeloqrafiyası hazirlanır, (3 Cilddə) 1-ci cild artıq çap olunmuşdur. Əsərləri Bakı, Moskva, Dərbənd, Naxçıvan şəhərlərində müxtəlif məcmularda dərc olunmuşdur.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Панахов.Т.М, Наджафов.Д.С. Редкие сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики // Виноделие и виноградарство, Москва, Пищевая промыщленность, 2009, № 3, с. 40-41
 2. Панахов.Т.М, Салимов В.С., Наджафов.Д.С. Эффективность возделывания сорта Нахшаби в Азербайджане // Виноделие и виноградарство, Москва, 2010, Пищевая промыщленность, № 6, с. 44-45
 3. Панахов.Т.М, Салимов В.С., Наджафов.Д.С. Малораспространеные ценные сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики // Виноделие и виноградарство, Москва, 2011, Пищевая промышленность, №6, с. 38-39
 4. Панахов.Т.М, Салимов В.С., Наджафов.Д.С. Ценные сорта винограда Азербайджана // Виноделие и виноградарство, Москва, 2014, Пищевая промышленность, № 1, s. 46-54
 5. Панахов.Т.М, Салимов В.С., Наджафов.Д.С. Ампелографические особенности некоторых аборигенных сортов винограда Азербайджана // Виноделие и виноградарство, Москва, 2015, Пищевая промышленность, №1, с. 44-48
 6. Наджафов.Д.С. История происхождения винограда и пути его развития в Нахчыванской Автономной Республике // Аграрная наука Азербайджана, 2007, № 1-3, с. 230-232
 7. Qurbanov M.R., Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının az yayılan üzüm sortlarının ziyanvericilərə qarşı davamlılığı / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, Elm, 2008, s. 788-790
 8. Nəcəfov.C.S. Tənəyin kökdən xaric yemləndirilməsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının azyayılmış üzüm sortlarının məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri / AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri, XXIX cild, Bakı, Elm, 2009, s. 42-44
 9. Qurbanov M.R., Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının aborigen üzüm sortları // AMEA-nın məruzələri, Bakı, Elm, 2009, № 5, s. 71-74
 10. Pənahov.T.M, Şükürov A.S., Səlimov.V.S., Nəcəfov.C.S. Abşeron şəraitində üzümün bəzi klon formalarının uvoloji göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. AzETÜŞİ-nin Elmi Əsərlərinin tematik məcmuəsi, XX cild, Bakı, 2013, s. 159-167
 11. Quliyev V.M., Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nadir üzüm sortu – Zalxa / AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri XV. cild, Bakı, 2017, s. 102-106
 12. Quliyev V.M., C.S. Nəcəfov, L.Ə.Bayramov. Salsola dendroiedes pall. Bitki xammalından istifadə edilməklə kişmiş və mövüc hazırlanmasının təkmilləşdirilmlş üsulu // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2017, № 2, s. 85-88
 13. Quliyev V.M., Nəcəfov C.S və b. Azərbaycan ampeloqrafiyası. Bakı: Müəllim, 2017, I cild. 738 s.
 14. Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümçülüyün tarixinə dair / Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi mövzusunda AMEA Naxçıvan Bölməsində keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: Elm, 2004, s. 170-175
 15. Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək üzüm məhsulu yetişdirilməsi texnologiyası / fermer və digər fərdi təsərrüfat formaları üçün / Naxçıvan : Əcəmi, 2006, 30 s.
 16. Nəcəfov.C.S. Kişmiş və mövüc istehsalının texnoloji xüsusiyyətləri / Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 24 s. (fermer və digər fərdi təsərrüfat formaları üçün)
 17. Varis Quliyev, Cabbar Nəcəfov. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nadir üzüm sortu Misqalı // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, «Tusi», 2018, № 2, s. 125-131
 18. Quliyev V.M., Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək üzüm məhsulu yetişdirilməsi texnologiyası / fermer və digər fərdi təsərrüfat formaları üçün / buklet, 2018
 19. Quliyev V.M., Nəcəfov.C.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Kişmiş və mövüc istehsalının texnoloji xüsusiyyətləri/ buklet, 2018
 20. Наджафов.Д.С. Сбор и изучение генефонда винограда Нахчыванской Автономной Республики // Доклад тезисов Ы международной конференции на тему "Генетические ресурсы биоразнообразия", Баку, 2006, 27-28 июль, с. 188-189
 21. Наджафов.Д.С. Малораспространеные сорта винограда Нахчыванской Автономной Республики / Международная конференция на тему "Биологические ресурсы развития горных регионов", Махачкала, 2009, 10-12 сентябрь, с. 155-157
 22. Cabbar Nəcəfov. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qiymətli aborigen üzüm sortu - Cəlali // Naxçıvan Dövlət Universitetində 15-16 may 2015-ci il tarixlərində "Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları Naxçıvan, «Qeyrət», 2015, s. 258-260
 23. Varis Quliyev, Cabbar Nəcəfov. Naxçıvan Muxtar Respublikasına introduksiya olunmuş Təbrizi üzüm sortunun ampeloqrafik tədqiqi / Gəncə Dövlət Universitetində 03-04 may 2019 –cu il tarixdə “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda keçirilmlş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, III hissə Gəncə, 2019, № 2, s. 74-77

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi - 2012- ci ildən

Digər fəaliyyəti
Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü - 2008

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
İnnovasiya və elmi-istehsalat şöbəsinin müdiri
Mobil tel.
(+994 50) 879 48 69

Xidməti tel
(+994 36) 545 23 37

E-poçt
haci-cabbar71@mail.ru