AMEA Naxçıvan Bölməsi

Arzu Fərman oğlu MəmmədovAnadan olduğu yer
Naxçıvan MR, Şahbuz rayonun Güney Qışlaq kəndi

Təvəllüdü
20.12.1965

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı2401.01
Zoologiya
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mühüm Ornitoloji Ərazilərinin indikator növləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

84

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

20

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

Əsas elmi nailiyyətləri

   Muxtar respublikanın quru onurğalıları faunasına məxsus olan növlər ilk dəfə olaraq ətraflı tədqiq edilmişdir. Azsaylı növlərin sistematikadakı mövqeyi təftiş edilmiş və ekoloji vəziyyətləri aydınlaşdırılmışdır. Tədqiqat dövründə mövcud ədəbiyyat məlumatlarından və şəxsi tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, muxtar respublikanın ərazisində 414 quru onurğalı heyvan növü yayılmışdır ki, bunlardan da reptililər faunasının 39 növündən 8-i, ornitofaunanın 265 növündən 38-i və teriofaunaya aid 70 növdən 15-i ərazi üçün azsaylı kimi qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat dövründə ərazinin quru onurğalıları faunasının sistematik tərkibi, ekoloji vəziyyəti aydınlaşdırılmışdır. Ərazinin ornitofaunasının tədqiqi nəticəsində növlərin zonalar üzrə yayılması, növ tərkibi, mövsümi xarakteri, reproduksiya şəraitinə görə bölgüsu, ekoloji qrupları tədqiq edilmişdir. Toplanmış materiallara və ədəbiyyat məlumatlarının analizinə əsasən müasir quşların 18 dəstə, 51 fəsilə, 147 cinsə məxsus 265 növünün yayıldığı müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat dövründə Aquila pomarina, Anser albifrons, Andropoides virgo, Larus melanocephalus, Larus cachinnans, Sterna albifrons, Prunella ocularius, Hippolais languida, Silvia currica, Phylloscopus trochilus, Parus ater, P. caeruleus, Aythya fuligula, Vanellochettusia lecura, Tringa erythropus, Phlomachus pugnax, Calidrius temincki, Calidrius minuta, Turdus pilaris, Lanius nibichus növləri muxtar respublikasının, Clamiator glandarius, Lin. 1758, Larus armenicus But., 1934, Rhodospiza obsoleta Lichtenstein, 1823 və Sturnus vulgaris caucasicus Lorez, 1887 yarımnövü isə Azərbaycan ornitofaunası üçün ilk dəfə olaraq qeyd edilmişdir.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan Muxtar respublikasının ekologiyasına dair. Naxçıvan, 2010
 2. Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri I-II cild, Bakı, 2011-2012
 3. İmperator qartalı, leşyeyən və çöl muymulu Azərbaicanda. Naxçıvan, 2011
 4. Dərnək məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi üçün metodiki tövsiyələr. Bakı, 2013
 5. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabı. Nadir və nəslikəsilməkdə olan fauna növləri. İkinci nəşr. Bakı, 2013
 6. Məmmədov A.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasının herpetofaunası. Naxçıvan: Tusi, 2015, 202 s.
 7. Məmmədov A.F. və b. Naxçıvan muxtar respublikasının otlaqlarının müasir vəziyyəti və onlardan səmərəli istifadə yolları. Naxçıvan: Tusi, 2017, 350 s.
 8. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı: Naxçıvan: Tusi, 2019, 290 s.
 9. Naxçıvan MR və onun Mühüm Ornitoloji Ərazilərinin yırtıcı quşlar dəstəsi/ АМЕА-nın Xəbərləri. Təb. Və tex. Elmləri seryası. Bakı: Elm, 2006, №3-4, с. 185-191
 10. Naxçıvan Muxtar respublikasının ornitofaunasına əlavələr/ AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təb. Və texn. Elmləri seryası. Naxçıvan: Tusi, 2009, №4, s. 169-173
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mühüm Ornitoloji Ərazilərinin başlıca təhlükələri və onların aradan qaldırılma yolları / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II cild, Bakı: Elm, 2010, s. 903-911
 12. Маскированный сорокопут Larus nubikus (Lichtenstein, 1823) Новый вид орнитофауны Азербайджана. Известия Дагестанского государственного педогогического университета: № 4 (9), 2010 -49-50
 13. Опыт изучения и охраны ключевых орнитологических территорий (КОТ) в Азербайджане/ Юг. России, Экология, Развитие, Махачкала: №2, 2007, с. 63-68
 14. Опыт организации орнитологических исследований в заповедниках и национальных парках Азербайджана./ Труды государственного природного заповедника «Дагестанский». Вып. 1., Махачкала: 2007, с. 20-23
 15. Резултаты исследований журавлей в Азербайджане. Журавли Евразии (биология, pаспространение, миграции, управление) Выпуск 4. Москва, Типография, 211, с.312-315
 16. Ornithofauna of Nakhchivan Autonomous Republic and ecology of some characteristic scanty species// Индиа, volme IV, issue, III, april, 2014
 17. Məmmədov A.F. The bats Chiroptera fauna of Nakhchivan Autonomous Republic: The role in ecosystem and inspreading of some diseases. International Journal of Entomology Research, India, Rohini, Delhi, 2019, p. 74-77
 18. Мамедов А.Ф., Байрамов А.Б. Особенности структуры популяции безоарового козла Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1777 в пределах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Acta Biologica Sibirica. – Россия Барнаул, 2019, 5(4), p. 175-179, doi: https://doi.org/10.14258/abs.v5.i4.7181
 19. Karimov TA., Mammadov A.F. The Status of Vultures Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Aegypius monachus (Accipitriformes) in Azerbaijan. Ukrainian Journal of Ecology. Ukraina: 2019, 9(4), ¬ p. 565-570
 20. Məmmədov A.F., Matsyura A. Bırd collisions with power lines in Nakhchıvan Autonomous Republıc. Ukrainian Journal of Ecology. Ukraina: 2020, 10(1), p. 180-185, doi: 10.15421/2020_29

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin üzvü – 2003;
 2. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti üzvü – 2004;
 3. Naxçıvan Ornitoloji Cəmiyyətinin sədri – 2004..

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekoloji Tərbiyə Mərkəzi - 2006-2019

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi

Mobil tel.
(+994 50) 389 43 65

Xidməti tel
 

E-poçt
yarasa65@mail.ru