AMEA Naxçıvan Bölməsi

Emin Arif oğlu ŞıxəliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Danzik kəndi

Təvəllüdü
08.08.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Ankara Universiteti Dil və Tarix-Coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix elmləri doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5503.02
Vətən tarixi
Azərbaycan-Ermənistan munasibətlərində Rusiya və İran faktoru

Elmlər doktorluğu dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5503.02
Vətən tarixi
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

9 monoqrafiya, 2 kitab, 110 elmi məqalə

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

50

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

Əsas elmi nailiyyətləri

   Ümumilikdə erməni məsələsi geosiyasi maraqların və sivilizasiyaların toqquşması kontekstində araşdırılmış, onun Azərbaycana təsiri təhlil edilmişdir. Eyni zamanda geosiyasi rəqabətlərin törəməsi və sivilizasiyaların toqquşmasının nəticəsi olaraq ərsəyə gətirilən erməni məsələsinin soyqırımı cinayətlərinə qədər uzanan çoxşaxəli miqyası da müxtəlif arxiv (türk, ingilis, Azərbaycan) və ədəbiyyat materialları əsasında ortaya qoyulmuşdur.


Elmi əsərlərinin adları
Monoqrafiya və kitablar:
 1. Türkiye ve Azerbaycan açısından ermeni sorunu. Ankara: Türk Vakfı yayınları, 2002, 231 s.
 2. Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.
 3. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 187 s.
 4. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s.
 5. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “erməni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında). Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2016, 144 s.
 6. Böyük Güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s. (həmmüəlliflər: İ.Hacıyev, E.Şıxəliyev, E.Cəfərli, M.Şabanov).
 7. Geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018, 384 s.
 8. Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm, yoxsa İslam?! Təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2019, 152 s.
 9. Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2019, 200 s.
Elmi məqalələr:
 1. Ermenilerin Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik toprak iddiaları // Yeni Dönemde Türk Dış Politikası. Uluslararası IV. Türk Dış Politikası sempozyumu tebliğleri. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yayınları, 2010, s. 379-390.
 2. Uluslararası ilişkiler boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan çatışması // Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çankırı, 2012, cilt:3, sayı:1, s. 139-160.
 3. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Qərb və Türk sivilizasiyalarının və geosiyasi maraqların toqquşması müstəvisində // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2012, say:5, s. 43-56.
 4. Hai-Taht ideolojisi bağlamında Ermenilerin işgal politikası ve Hocalı soykrımı // Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Elazığ, 2013, cilt:IX, sayı:2, s. 219-231.
 5. The Armenian question in the context of the clash of civilizations and geopolitical interests, its impact on Armenia-Azerbaijani relations and vision of the near future // Review of Armenian Studies. A Biannual Journal of History, Politics and International Relations, Ankara, 2013, no:27, p. 89-129.
 6. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının yakın geleceği: barış mı, savaş mı, yoksa ateşkes mi? // Ermeni Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2013, sayı:45, s. 73-91.
 7. Rus ve Ermeni kaynakları ışığında Ermeni iddialarının mitolojik boyutu // Yeni Türkiye: Ermeni Meselesi özel sayısı IV, sayı:63, 2014, s. 3167-3179.
 8. XX yüzyıl başlarında Ermenilerin Nahçıvan’da yaptıkları katliamlar // Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. Bildiriler. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, s. 243-264.
 9. Ermenistan-Azerbaycan çatışması: çözüm yolundaki temel sorunlar ve gelecek senaryoları // Bilge Strateji Dergisi, İstanbul, 2015, cilt:7, sayı:13, s. 31-54.
 10. Türkiye-Rusya ilişkilerinde Dağlık Karabağ sorunu: çözüm yolunda engeller ve öngörüler // TYB Akademi Dergisi, Ankara, 2016, sayı:17, s. 109-135.
 11. Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict: Obstacles to resolution and analysis of force usage // History Studies, International Journal of History, 2016, Volume:8, Issue:3, p. 135-150.
 12. Ermeni sorununun medeniyetler çatışması bağlamında değerlendirilmesi ve onun Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine etkisi // ASOS journal, the Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, sayı: 32, s. 12-29.
 13. Place of the Armenian Question in international policy and its impacts on Turkey and Azerbaijan // Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2018, cilt:02, sayı:01, p. 10-39.
 14. Ermənilərin “soyqırım” iddiaları və onun beynəlxalq siyasətdə yeri // Strateji təhlil. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal, 2018, say:3-4 (25-26), s. 65-80.
 15. The Armenia-Azerbaijan war: truths, threats and analyses // The Diplomatic Observer, Ankara, 2020, p. 10-15.
 16. Нагорно-Карабахский конфликт: суть и гипотетические сценарии // Вопросы истории, Москва, 2020, №2, стр. 192-200.
 17. “Xristianlığın Qafqazdakı qalası: Ermənistan” iddiasının mifoloji əsasları / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumu, elmi məruzələr (23-24 aprel 2019). Bakı, 2020, s. 458-463 və s.

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq fakültəsinin müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
“Qafqaz tarixi” şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+99451) 627 85 35

Xidməti tel
 

E-poçt
emin.amea@yahoo.com