AMEA Naxçıvan Bölməsi

Əliəddin Dəyyan oğlu AbbasovAnadan olduğu yer

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi 

 

Təvəllüdü

01.08.1952 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Kimya elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi

Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.04

Fiziki kimya

Amino-epoksid tipli SB-1 anioniti ilə borat turşusunun sorbsiyası və Darıdağ termal suları yatağından borun seçici çıxarılması metodunun işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.04

Fiziki kimya

İonitlərlə Cr, Hg, Ge, В, Аg, Cd ionlarının məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları 

Müxbir üzv seçilməsi

 -        tarix

 -        ixtisasın adı

 

2014

kimya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152

 

36

 

12 və 2 tezis

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Sorbsiya proseslərində tarazlıq, kinetik və termodinamik qanunauyğunluqların öyrənilməsi istiqamətində alınan nəticələr 44-cü Ümumdünya kimya konqresində və çoxlu sayda Beynəlxalq konfranslarda təqdim edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Xrom (VI) ionlarının anionitlərlə sorbsiyasına bir sıra amillərin təsiri /AMEA-nın Məruzələri, 2010, c.66, №2,s 66-72

2. Cu2+, Zn2+, Co2+ və Ni2+ ionlarının Daueks M-4195 ioniti ilə sorbsiyasının termodinamikası – XVII Beynəlxalq kimyəvi termodinamika konfransı, Samara, 2011, s. 5-8

3. Seçici konsentrat almaq məqsədi ilə qurğuşun- sink filizinin flotasiyası/ Avropa elm və texnologiyası, Vaysbaden, Almaniya , 2012, s. 62-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 51) 7737232 

Ev tel.

(+994 36) 5450507