AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Azad Hidayət oğlu MəmmədliAnadan olduğu yer
Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri
Təvəllüdü
03.09. 1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
521.13
Astrometriya və göy mexanikası
Məhdud parabolik üç cisim məsələsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı


77


1310

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 1. Məhdud parabolik üç cisim məsələsinin ortalanmış variantları çərçivəsində passiv qravitasiyalı maddi nöqtənin orbitinin evolyusiyası öyrənilmişdir;
 2. Məhdud parabolik və hiperbolik üç cisim məsələləri çərçivəsində slnaq ulduzun-sarsıdıcı cismin mərkəzi cisimlə yaxınlaşması halında passiv qravitasiyalı cismin fəza hərəkəti tədqiq edilmişdir. Qüvvə funksiyasını sıraya ayırmadan onun dəqiq ifadəsindən istifadə olunmuşdur ki, bu da daha dəqiq nəticələr almağa imkan vermişdir. Sarsıdıcı cismin (ulduzun) mərkəzi cisimlə (Günəşlə) yaxınlaşması halında passiv qravitasiyalı cismin-planetin orbitinə təsiri qiymətləndirilmişdir. Bu məsələ çərçivəsində sınaq ulduzun mərkəzi cisimlə yaxınlaşması halında passiv qravitasiyalı cismin hərəkətinin dayanıqlığı tədqiq olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Мамедов А.Г. «Осредненная параболическая ограниченная задачи трех тел». Астрон. журн. 1989. т.66, сс.377–384
 2. Мамедли А.Г. «Предельный случай двукратно-осредненной параболической ограниченной задачи трех тел». Астрон. вестн. 2007. т. 41, сс. 186-189
 3. МаммадлиА.Г., С.А. Гасанов «Об эволюции орбит планет при звездных сближениях». Доклад в научной конференции «Астрономия от ближнего космоса до космологических далей», г. Москва, ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова, 25-30 мая 2015 г. Сборник резюме докладов, ст. 17
 4. Gasanov S.A., Mammadli A.H. On stability of planetary motion during stellar approaches //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 462, 2016, pp.429-447.
 5. Маммадли А.Г. Устойчивость движения планет по Хиллу при звездных сближениях // Вестник Санкт Петербургского Университета. Математика, механика, астрономия. Том 3(61), вып. 3, 2016, ст. 498-505.
 6. Маммадли А.Г. Поверхности минимальной энергии и их особые точки в задаче о звездных сближениях с солнечной системой // Вестник Санкт Петербургского Университета. Математика, механика, астрономия. Том 4(62), вып. 2, 2017, ст. 336-344
 7. Мамедли А.Г. Об эволюции орбиты Юпитера при звездных сближениях с Солнечной системой // Вестник Санкт Петербургского Университета. Математика, механика, астрономия. Том 5(63), вып. 2, 2018, ст. 334-345
 8. Mammadli A.H. The Evolition of Jupiter’s Orbit in the Case of a Stellar Approach to the Solar System // Vestnik St. Petersburg University, Mathematics, Vol. 51, No 2, 2018, pp. 192 – 200.

Pedaqoji fəaliyyəti
1994-2007-ci illərdə “Naxçıvan” universitetində riyaziyyat müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Batabat Astrofizika Rəsədxanası
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+99450) 585 82 01

Ev tel.
(+994 36) 545 12 00

E-poçt
azad_mammadli@yahoo.com