AMEA Naxçıvan Bölməsi

Əlyazmaların kataloqlaşdırılıması, tədqiqi və nəşri şöbəsiŞöbə müdiri
Səbuhi Məmmədalı oğlu İbrahimov
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Laborant
Röya Heydər qızı Əsgərova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sis¬tem¬ləş-dirilməsi və kataloqlaşdırılması


Əsas elmi nəticələri

   Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqamətində: Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” əsərinin tərcümə və tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd-Dumu” əsərinin mətn xüsusiyyətlərinin təhlili, Əliqulu Mirzayi Naxçıvaninin Əqaide-fəlsəfə əsərinin ilk tədqiqi

  1. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa (ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmadan transliterasiya, ön söz, lüğət və tərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s.
  2. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.
  3. Naxçıvanın milli mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.
  4. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.
  5. Направления исследований Нахчыванских рукописей (сворник статей). LAPLANBERT Academie Publishing. Германия, 2014, 56 с.
  6. S.İbrahimov. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 104 s.