AMEA Naxçıvan Bölməsi

Əlyazmaların toplanması şöbəsi
Böyük laborant
Bibixanım Zeynalabdın qızı Nağdəliyeva

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sistemləşdirilməsi və kataloqlaşdırılması


Əsas elmi nəticələri

   Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqamətində: Məhəmməd Həsən Ordubadinin “Astronomiya” əsərinin tərcüməsi və tədqiqi, Mirzə Məhəmməd Haşim ibn Museyib Naxçıvaninin “Həqaiqi ət-Tarix” əsəri haqqında ilk məlumat, Hatif İsfəhaninin “Tibbinamə” əsərinin aşkarlanması və ilk tədqiqi, Fazil Naxçivaninin “Tibbinamə” əsərinin ilkin araşdırılması, tibbinamələrin mətn xüsusiyyətləri və tərcüməsi.

  1. Hatif İsfəhani (Ordubadi) Tibnamə (tərcümə və şərh) Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2015, 240 səh.
  2. Şirazinin “Gülşəni- raz” əsərində kamil insan surəti. ADPU –nun mətbəəsi Bakı 2015, 186 səh.
  3. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyə kitabların katoloqu (Tərcümə və şərh) I cild . Naxçıvan, “Tusi” nəşriyyatı-2014
  4. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyə kitabların katoloqu (Tərcümə və şərh) II cild . Naxçıvan, “Tusi” nəşriyyatı-2017
  5. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları katoloqu. Naxçıvan, AMEA Naxçıvan Bölməsi “Tusi” nəşriyyatı, 2018, 120 s. Tərtibçi: F. Xəlilov , F. Eylazov
  6. Keçid dövrünün beynəlxalq əlaqələri keçmiş Qərb dünyasında. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2018, 224 s.