AMEA Naxçıvan Bölməsi

Coğrafiya şöbəsiŞöbə müdiri
 

Elmi işçi
Gültəkin Sədrəddin qızı Hacıyeva
İlahə Mirhəsən qızı Seyidova

Kiçik elmi işçi
Lamiyə İman qızı Hüseynli

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir landşaftlarının formalaşmasında relyefin morfometrik elementlərinin rolu və ərazi üzrə landşaftların differensiasiya qanunauyğunluq larını müasir tədqiqat üsullarından istifadə edərək tədqiq etmək


Əsas elmi nəticələri

   Çöl tədqiqatları və aero-kosmik şəkillər əsasında iri miqyaslı müasir təbii landşaft xəritəsi tərtib olunmuş və ekzodinamiki proseslərin gərginliyi (sürüşmə, sel, eroziya və s.) ilə landşaft strukturu arasında əlaqələr müəyyən edilmişdir.